Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi – 2022 Güncel

16 Şubat 2022
260
Views

Güncel Yönetmeliğin Tamamını İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile (Değişik İbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların, eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için kurulan çocuk kulübünün işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelikte Değişen Maddeler (09.02.2022)

MADDE 5: (Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Alan taraması yapılarak, çağ nüfusunun eğitim talebinin karşılandığı okul öncesi eğitim kurumları ile (Değişik İbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarında, personel ve fizikî imkânların yeterli olması, uygun eğitim ortamı bulunması ve kulüp için en az 10 çocuk bulunması durumunda, okul müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı (EK-1) ile çocuk kulübü kurulur. Çocuk kulübü, kurulduğu okulun adını alır. Okul müdürlüğünce gönderilen onay yazısı il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 7 iş günü içerisinde karara bağlanır. Çocuk kulüplerinin kayıt ve diğer tüm işlemleri okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

Değişik Alt Bent 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübü yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yoksul ailelerin çocukları kulüpten ücretsiz yararlanabilir veya bu velilerden, belirlenen kulüp ücretinden daha az ücret alınabilir. Kulüpte birden çok çocuğu bulunan velilerin diğer çocuklarından ise kulüp ücretinin yarısından fazla olmamak kaydıyla, yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda ücret alınır.

Çocuk Kulübüne Kayıtta Öncelik Sıralaması

(Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Bir çocuğun kulübe kaydedilebilmesi için e-Okulda kaydının olması zorunludur. Çocuk kulübüne kayıtta öncelik sıralaması;

a) Okula kayıtlı çocuklar,
b) Çocuk kulübü kurulmayan okullara kayıtlı çocuklar,
c) Diğer kurumlara kayıtlı okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar, olarak belirlenir.
(2) Müracaatın fazla olması durumunda bu belirlemeler veliler huzurunda kura ile yapılır.
(3) Kulübe kaydı yapılan çocuğun velisi ile Çocuk Kulübü Sözleşmesi (EK-2) imzalanır.

Çocuk Kulübünde Devam Devamsızlık

MADDE 10- (1) Kulübe kayıtları yapılan çocukların kulüp etkinliklerini aksatmayacak şekilde devamlarının velileri tarafından sağlanması esastır. (Ek İbare 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Ancak özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile özel yetenekli çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı ile günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.

(2) Kulübe devam etmeyen çocukların durumu veliye ivedilikle bildirilir. Mazeretsiz ve kesintisiz 20 (yirmi) gün devam etmeyen çocukların kulüple ilişiği kesilir ve veli bilgilendirilir.
(3) 7 (yedi) günden fazla sağlık raporuna dayalı hastalıklar, doğal afet, anne, baba ve kardeşlerin ölümü gibi özürler nedeniyle yapılan devamsızlıklarda, devam etmediği günlere ait ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır. Bir sonraki ayda ücret ödemesi yok ise bu ücret veliye iade edilir.
(4) Çocuk kulübüne kayıt yaptıran, ancak hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri aidat iade edilir.

Çocuk Kulübü Yönetim Kurulu ve Görevleri

(Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübü yönetim kurulu; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, kulüpte görevli bir öğretmen veya koordinatör öğretmen, çocuklarını kulübe kaydettirenler arasından okul yönetimince belirlenen bir veli ile okul aile birliği başkanı veya muhasip üyesinden oluşur. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda, okul müdürlüğünce uygun görülen bir öğretmen çocuk kulübü yönetiminde görevlendirilir.

Kulüp Ücretinin Tespiti ve Alınması

MADDE 14- (1) (Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Velilerin ekonomik durumları ve kulübe devam eden çocuk sayısı esas alınarak; çocuk kulübünün etkinlik saat ücreti, Devlet Memurları Kanunu’na göre gündüz öğretimi için belirlenen gösterge rakamı ile aylıklar için belirlenen kat sayının çarpımından oluşan ders saati ücretinin 1/10’undan az, 1/6’sından fazla olmayacak şekilde kulüp yönetim kurulunca belirlenir. Ancak beslenme hizmeti verilen kulüplerde 1/6’lık oran, 1/4’e kadar artırılabilir. Özel okullarda kurulan çocuk kulüplerinin ücretleri okul yönetimince belirlenir.

Kulüp Giderleri

MADDE 16- (1) (Değişik Madde 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Kulüp
gelirlerinin;
a) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) % 33’ü temel giderlere,
b) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) % 49’u kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmene,
c) % 7’si kulüp yönetim kurulu başkanı, % 5’i kulüp yönetim kurulu müdür yardımcısı ya da müdür yardımcısı olmayan okullarda müdür yardımcısı yerine görevlendirilen üye öğretmene,
ç) % 2’si kulübün yazışma ve muhasebe işlerinde görevlendirilen personele,
d) % 4’ü kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele, ayrılır.

Article Categories:
Eğitim · Evrak · MEB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir