Milli Eğitim Bakanlığı Çocuk Kulübü Yönergesi

emrebuyuk

Yönetici
Yönetici
Katılım
20 Ara 2023
Mesajlar
219
Tepkime puanı
13
Güncel Yönergeyi İndirmek İçin Tıklayınız.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARIÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1)
Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile(Değişik İbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların, eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için kurulan çocuk kulübünün işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)
Bu Yönerge, Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile (Değişikİbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumları bünyesinde kurulan çocuk kulüplerinin kuruluş, yönetim, eğitim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)
(Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) (Değişik Fıkra09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Bu Yönerge; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı MillîEğitim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 26/7/2014 tarihlive 29072 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimKurumları Yönetmeliği, 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, 21/5/1977 tarihli ve 15943 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)
Bu Yönergede geçen;
a) Alan: Mezun oldukları lisans düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak kulübün açıldığıeğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilecekleri alanları,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Çocuk kulübü: Eğitim/ders saatleri dışında; çocuklarda güven, sorumluluk duygusu ile mevcut ilgi alanlarını geliştirmeye ve yeni ilgi alanları oluşturmaya, beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal,kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılması amacıyla istekli velilerin çocukları için kurulan kulübü,

ç) Grup: Kulüpte görevli öğretmen/usta öğretici sorumluluğundaki en az 10 çocuktan oluşan grubu,

d) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Koordinatör öğretmen: (Değişik Bent09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Öğretmen veya öğretmen olarak atanma şartlarını taşıyanlar dışındaki usta öğreticilere etkinlikler sırasında rehberlik ve gözetim yapan alan mezunu öğretmeni veya uygulama sınıfı atölye şefini,

e) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Kulüp etkinlik saati: Okul öncesi eğitim kurumlarında kesintisiz 50 dakika, ilköğretim kurumlarında ise 40 dakikalık etkinlik süresini, f) Öğretmen: Bakanlığa bağlı resmî ve özel öğretim kurumlarında görev yapan veya bu kurumlara atanma şartlarını taşıyan alan mezunu öğretmeni, g) Temel giderler: Materyal alımı, beslenme, Sosyal Güvenlik Kurum primi ve okulun diğer giderlerini, ğ) Usta öğretici: Koordinatör öğretmen rehberlik ve gözetiminde ilgili kulüp etkinliğini yürütebilece ksertifikaya sahip en az lise mezunu öğreticiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çocuk Kulübü Kurulması

MADDE 5- (1)
(Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Alan taraması yapılarak, çağ nüfusunun eğitim talebinin karşılandığı okul öncesi eğitim kurumları ile (Değişik İbare10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarında, personel ve fizikî imkânların yeterli olması, uygun eğitim ortamı bulunması ve kulüp için en az 10 çocuk bulunması durumunda, okul müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı (EK-1) ile çocuk kulübü kurulur. Çocuk kulübü, kurulduğu okulun adını alır. Okul müdürlüğünce gönderilen onay yazısı il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 7 iş günü içerisinde karara bağlanır. Çocuk kulüplerinin kayıt ve diğer tüm işlemleri okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

(2) Okul yönetimi, bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için okulda kurulacak kulüplere kayıtlar başlamadan önce; kurumun türünü, imkân ve şartlarını, öğrencilerin sınıf seviyesini, çevrenin sosyo ekonomik, kültürel ve coğrafi özelliklerini dikkate alarak karar verir.

(3) Açılması planlanan çocuk kulüpleri, kayıt döneminde velilere duyurulur.

(4) Çocuk kulübü kurulamayan okullardaki çocuklar, başka okulların çocuk kulüplerine kayıt yaptırabilirler. Okul öncesi eğitim kurumlarında bu çocuklar için, EK-4 Kayıt Formu ve EK-5 Acil Durumlarda Başvurulacak Kişiler Formu doldurtulur.

(5) Çocuklar, velilerin talepleri de dikkate alınarak çocuk kulübüne kaydedilir.

(6) Bir kulüpteki çocuk/öğrenci sayısının okul öncesi eğitim kurumlarında 20’yi, (Değişik İbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarında 30’u geçmemesi esastır.

(7)Çocuk kulübü isteğe bağlı ve ücretlidir. Veliler, çocuklarını çocuk kulübüne kayıt yaptırmaya zorlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kulübün Çalışma Esasları
MADDE 6- (1)
Çocuk kulübü çalışma esasları şunlardır;

a) Durumlarının belgelendirilmesi kaydıyla;

1) (Değişik Alt Bent 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübü yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yoksul ailelerin çocukları kulüpten ücretsiz yararlanabilir veya bu velilerden, belirlenen kulüp ücretinden daha az ücret alınabilir. Kulüpte birden çok çocuğu bulunan velilerin diğer çocuklarından ise kulüp ücretinin yarısından fazla olmamak kaydıyla, yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda ücret alınır.

2) Kulüplerde, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile kulüpteki öğrenci kontenjanının 1/10’u oranındaki yoksul ailelerin engelli çocuklarından ücret alınmaz.

b) Her yaş/sınıf düzeyinde yeterli sayıda başvuru olması hâlinde, çocuklar seviyelerine uygun yaş/sınıf düzeylerine göre kulüp etkinliklerine alınır. Zorunlu hâllerde ise farklı yaş grubundaki/sınıflardaki çocuklara bir arada da kulüp etkinliği yaptırılabilir.

c) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Kulüp etkinlik saati günlük 2 çalışmasaatinden az, 6 çalışma saatinden çok olamaz. Etkinliklerin en geç saat 18.30’da sona erdirilmesi zorunludur. Yarıyıl ve yaz tatilinde günlük 10 etkinlik saatine kadar kulüp faaliyeti yapılabilir.

ç) Kulüpte farklı alanlarda etkinlik yaptırılabilir. Ancak, bir alana ait etkinlik saati günlük iki etkinlik saatinden fazla olamaz.

d) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen tatillerde çocuk kulübü faaliyetleri yapılmaz. Ancak ilköğretim kurumlarında hafta sonlarında da kulüp etkinlik faaliyetleri yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüpte Yapılacak Etkinlikler
MADDE 7- (1)
Kulüp etkinlikleri, Türk milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri ile eğitim/öğretimprogramlarına uygun olarak yürütülür.

(2) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübü etkinliklerinde; çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarına göre geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, değerler eğitimi, yabancı dil, bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ilegelişim alanlarını destekleyecek benzeri faaliyetler yapılır. Ancak, ilköğretim kurumlarında yaz tatilinde açılacak kulüp faaliyetlerinde günlük iki saati geçmemek üzere eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalarayer verilebilir.

(3) Beslenme saati ile üç saatten fazla kulüp etkinliği yapılan okul öncesi eğitim kurumlarındaki dinlenme saatleri öğretmen/usta öğretici gözetiminde yapılır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Devam ve Devamsızlık

Kayıt zamanı

MADDE 8- (1)
Çocuk kulübü kayıtları eğitim ve öğretim yılı kayıtları ile birlikte başlar, eğitim veöğretim yılı süresince devam eder.

Çocuk kulübü kayıtları

MADDE 9-
(Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) (1) (Değişik Fıkra09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Bir çocuğun kulübe kaydedilebilmesi için e-Okulda kaydının olması zorunludur. Çocuk kulübüne kayıtta öncelik sıralaması;
a) Okula kayıtlı çocuklar,
b) Çocuk kulübü kurulmayan okullara kayıtlı çocuklar,
c) Diğer kurumlara kayıtlı okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar,olarak belirlenir.

(2) Müracaatın fazla olması durumunda bu belirlemeler veliler huzurunda kura ile yapılır.
(3) Kulübe kaydı yapılan çocuğun velisi ile Çocuk Kulübü Sözleşmesi (EK-2) imzalanır.

Devam ve devamsızlık

MADDE 10- (1)
Kulübe kayıtları yapılan çocukların kulüp etkinliklerini aksatmayacak şekilde devamlarının velileri tarafından sağlanması esastır. (Ek İbare 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılıMakam Oluru) Ancak özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile özel yetenekli çocukların sosyal uyum vegelişim özelliğine göre Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı ile günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.

(2) Kulübe devam etmeyen çocukların durumu veliye ivedilikle bildirilir. Mazeretsiz ve kesintisiz 20(yirmi) gün devam etmeyen çocukların kulüple ilişiği kesilir ve veli bilgilendirilir.
(3) 7 (yedi) günden fazla sağlık raporuna dayalı hastalıklar, doğal afet, anne, baba ve kardeşlerin ölümü gibi özürler nedeniyle yapılan devamsızlıklarda, devam etmediği günlere ait ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır. Bir sonraki ayda ücret ödemesi yok ise bu ücret veliye iade edilir.
(4) Çocuk kulübüne kayıt yaptıran, ancak hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri aidat iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Kulüp Yönetimi ve Personel İşleri
Çocuk kulübü yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 11- (1)
(Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) (Değişik Fıkra09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübü yönetim kurulu; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, kulüpte görevli bir öğretmen veya koordinatör öğretmen, çocuklarını kulübe kaydettirenler arasından okul yönetimince belirlenen bir veli ile okul aile birliği başkanı veya muhasip üyesinden oluşur. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda, okul müdürlüğünce uygun görülen bir öğretmen çocuk kulübü yönetiminde görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu;
a) Görev ve sorumluluklar konusunda üyeler arasında iş bölümü yapar.
b) Velilerin ve çocukların istekleri doğrultusunda kulüp etkinlik alanlarını belirler.
c) Kulüp etkinlik programını hazırlatır, onaylar ve uygulanmasını sağlar.
ç) Kulüp ücretlerini, bu Yönerge esaslarına göre belirler.
d) Kulüpte görev alan yönetici, öğretmen, usta öğretici, koordinatör öğretmen, ilgili personele ödenecek ücret miktarı ile diğer giderleri bu Yönerge hükümlerine uygun olarak tespit eder ve ilgililere duyurur.
e) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Okul-aile birliği hesabı altında çocuk kulübü adına bir alt hesap açılmasını sağlar.
f) Kulübün gelir ve giderlerinin usulüne uygun olarak kayıt edilmesini ve harcanmasını sağlar.
g) Kulüp etkinliklerinin düzenli yürütülmesi için zamanında gerekli tedbirleri alır.

Kulüp koordinatör öğretmeni, öğretmen ve usta öğretici görevlendirilmesi ve görevleri

MADDE 12-
(Madde Başlığı Değişikliği 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) (1)(Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübünde görevlendirilecek usta öğretici/öğretmen ve gerekmesi hâlinde koordinatör öğretmen, yönetim kurulunca belirlenir. Okul yöneticileri kulüp öğretmeni olarak görevlendirilemez. Kulüpte öğretmen veya usta öğretici olarak görevlendirmelerde kulüp faaliyeti ile ilgili alandan mezun olanlara öncelik tanınır. Alan mezunu öğretmen veya usta öğretici bulunamaması durumunda kulüp faaliyeti ile ilgili alanda sertifikaya sahip olanlar görevlendirilir. İhtiyaçtan fazla başvuru olması hâlinde, görevlendirme işlemlerindeki öncelik; diploma, sertifika, iş deneyimi ve benzeri hususlar belgeye dayalı olarak yönetim kurulunca belirlenerek seçim yapılır ve dosyasında bulundurulur.

(2) (Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Usta öğreticilere etkinlikler sırasında rehberlik ve gözetim yapmak amacıyla anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında okul öncesi öğretmeni, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise branş öğretmeni olmak üzere 1 (bir) koordinatör öğretmen görevlendirilir. Usta öğreticilerin sayısının üçü geçmesi hâlinde ikinci koordinatör öğretmen görevlendirilebilir. Koordinatör öğretmenler öncelikle okulun öğretmenleri arasından görevlendirilir. İstekli öğretmen olmaması hâlinde öğretmen olarak atanma şartlarını taşıyanlar, bunun da mümkün olmaması durumunda müdür yardımcısı da koordinatör öğretmen olarak görevlendirilebilir. Kulüp öğretmeni olarak görevlendirilenlere kendi dersleri dışındaki zamanlarda koordinatörlük görevi verilebilir. Hem öğretmenlik hem de koordinatörlük yapanlara, kendi etkinlik saatleri ile fiilen koordinatörlük yaptıkları etkinlik saatlerinin toplamı kadar öğretmenler için belirlenen oranlarda ödeme yapılır. Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen lisans/ön lisans mezunu çocuk gelişimi bölümü mezunları için koordinatör öğretmen görevlendirilmez.

(3) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, en az 15 gün önceden görevlendirme onayının iptalini isteyebilir. Bu kişiler, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerini sürdürürler. Bu süre 15 günü geçemez.
(4) (Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, yapılacak etkinliklerle ilgili aylık/yıllık planı hazırlar. Hazırlanan planlar okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulanır.
(5) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, kulüp etkinlikleri esnasında mevzuata uygun olarak nöbet görevini yerine getirir.
(6) (Ek Fıkra 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Kulüpte sözleşmeli olarak çalıştırılacak her kademedeki personel ile çalıştırılacağı saatler belirtilerek kısmi zamanlı sözleşme imzalanır. Bu hizmetler hizmet alım yöntemi ile de yapılabilir.
(7) (Ek Fıkra 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Ders yılı ile sınırlı olmak kaydıyla açılan çocuk kulüplerinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan öğrencilerin hizmetlerinden de yararlanılabilir.
(8) (Ek Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Koordinatör öğretmenin görevleri;
a) Koordinatörlüğünü yaptığı usta öğreticiler ile iş birliği içinde kulüp aylık/yıllık planını hazırlar veplanın uygulanmasında rehberlik eder.
b) Koordinatörlüğünü yaptığı usta öğreticilerin Kulüp Sınıf ve Yoklama Defterini imzalar.
c) Kulüp faaliyetleri kapsamında yapılan veli toplantılarına katılır.
ç) Koordinatör öğretmen, görev süresi boyunca koordinatörlüğünü yaptığı öğretmen/usta öğreticilerle birlikte kulüp faaliyetlerinin yapıldığı etkinlik sınıf/alanlarında bulunur.
d) Kulüp öğretmenleriyle birlikte eğitim öğretim yılının başı, ortası ve sonu ile yaz döneminde faaliyet gösteren kulüplerde ağustos ayı sonunda zümre toplantısı yapar.
e) Kulüp faaliyetlerine katılan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programını (BEP) kulüpte görevli usta öğreticilerle birlikte hazırlar.
f) Okul yönetiminin vereceği kulüp faaliyetleri ile ilgili diğer görevleri yapar.

Memur ve diğer personelin görevlendirilmesi

MADDE 13- (1)
Çocuk kulübü yönetim kurulunca,

a) Okulun muhasebe işlerinden sorumlu bir memur, yoksa okulda sözleşmeli olarak çalışan personel, çocuk kulübünün idari ve mali işlerini yürütmek üzere görevlendirilir. Bunların bulunmaması durumunda bu görevi müdür yardımcısı yürütür.
b) Çocuk kulübünün temizlik ve beslenme işlerinde yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilir.
c) Okulda sözleşmeli olarak çalışan personelin kulüp hizmetlerinde de görevlendirilmesi durumunda,bu kişiler için kulüp bütçesinden ödenecek olan vergi ve diğer kesintiler, kişilerin sözleşmeli olarak çalıştırıldıkları hesaba aktarılarak ödenebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler
Kulüp ücretinin tespiti ve alınması

MADDE 14- (1)
(Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Velilerin ekonomik durumları ve kulübe devam eden çocuk sayısı esas alınarak; çocuk kulübünün etkinlik saat ücreti, Devlet Memurları Kanunu’na göre gündüz öğretimi için belirlenen gösterge rakamı ile aylıklar için belirlenen kat sayının çarpımından oluşan ders saati ücretinin 1/10’undan az, 1/6’sından fazla olmayacak şekilde kulüp yönetim kurulunca belirlenir. Ancak beslenme hizmeti verilen kulüplerde 1/6’lık oran, 1/4’ekadar artırılabilir. Özel okullarda kurulan çocuk kulüplerinin ücretleri okul yönetimince belirlenir.

(2) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Günlük kulüp etkinlik saati kulüp yönetimince belirlenir. Kulüp faaliyeti yapılan gün sayısına göre hesaplanan aylık ücret veliye bildirilir. Belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla her dönem için ortalama aylık ücret belirlenebilir. Veli, kulüp ücretini her ay peşin olarak okul-aile birliği hesabı altında açılan çocuk kulübü alt hesabına yatırara kdekontunu kulüp yönetimine teslim eder.

(3) Kulüp ücretini bir ay içerisinde yatırmayan velinin çocuğu, bir sonraki ay kulüp etkinliklerine alınmaz ve kulüple ilişiği kesilir.

Harcamaların yapılması

MADDE 15-
(Değişik Madde 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) (1) Çocuk kulübünün giderleri, velilerden alınan ücretlerden oluşan kulüp bütçesindeki gelirlerden karşılanır. Harcamalar Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.
(2) Çocuk kulübü gelir ve giderleri, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre tutulur.
(3) Personel ödemeleri bordro düzenlenerek yapılır ve tüm harcamalarla ilgili belgeler dosyalanır ve denetime hazır hâlde bulundurulur.
(4) (Ek Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Kadrolu personele kulüp faaliyetleri kapsamında ödenen ücretler vergi matrahlarına dâhil edilmek üzere ilgili defterdarlık muhasebe müdürlüklerine veya mal müdürlüklerine bildirilir.

Kulüp giderleri

MADDE 16- (1)
(Değişik Madde 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Kulüp gelirlerinin;

a) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) % 33’ü temel giderlere,
b) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) % 49’u kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmene,
c) % 7’si kulüp yönetim kurulu başkanı, % 5’i kulüp yönetim kurulu müdür yardımcısı ya da müdür yardımcısı olmayan okullarda müdür yardımcısı yerine görevlendirilen üye öğretmene,
ç) % 2’si kulübün yazışma ve muhasebe işlerinde görevlendirilen personele,
d) % 4’ü kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele, ayrılır.

(2) Okulların açık olduğu zamanlarda sadece kulüp faaliyetleri için görevlendirilen personel ile yaz aylarında gün boyunca çalıştırılacak temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele asgari ücretten fazla olmamak üzere ödeme yapılır. Bu ödemelerdeki fark temel giderler kaleminden karşılanır.
(3) Hesaplamalar Çocuk Kulüpleri Örnek Bütçe Tablosu EK-3’e göre yapılır.
(4) Aylık brüt ödemeler; ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru brüt aylığının, kulüpte görevlendirilen öğretmen ve usta öğreticilerden resmî görevi bulunanlar için % 120’sini, resmî görevi bulunmayanlar için % 230’unu, kulüp yönetim kurulu başkanı ile koordinatör öğretmenler için % 110’unu, yönetim kurulu üyesi için % 85’ini, kulübün yazışma ve muhasebe işleri ile temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürüten personel için % 80‘ini geçemez.
(5) Öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmen ücretleri belirlenirken bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki miktar, dördüncü fıkrasındaki oranlara göre üst limitleri geçmeyecek şekilde paylaştırılır.
(6) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Hem öğretmenlik hem koordinatörlük yapanlar hariç olmak üzere kulüpte birden fazla görevi olan personele, bu görevleri kapsamında ücreti en fazla olan kalemden ödeme yapılır.
(7) Kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmek üzere birden fazla personel görevlendirilebilir. Bu durumda % 4’lük pay görevlendirilen personele eşit olarak paylaştırılır.
(8) Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanan gider kalemlerinden artan miktar, aylık olarak temel giderler kalemine aktarılır.
(9) Kulüp dönemi sonlarında kulüp hesabında para kalması durumunda, bu para okul-aile birliği ana hesabına aktarılır.

Çocuk kulübünde tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 17-
(Değişik Madde 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) (1) (Değişik Fıkra09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulüplerinde;

a) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü tasdikli Karar Defteri,
b) Kulüp Sınıf ve Yoklama Defteri,
c) Kulüp ücretleri ile ilgili Gelir ve Harcama Belgeleri Defteri ve dosyası,
ç) Kulüp eğitim etkinlikleri program ve planlar dosyası, tutulur.
(2) Bu defter ve dosyalardan uygun olanlar elektronik ortamda da tutulabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Sorumluluk

Denetim

MADDE 18- (1)
Çocuk kulübü eğitim etkinlikleri ile evrak, defter ve dosyaların zamanında, doğru ve düzgün olarak tutulup tutulmadığı, yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevlerini zamanında ve düzenli olarak yürütüp yürütmedikleri ve benzeri hususlar, yönetim kurulu başkanı ile denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir.

Sorumluluk

MADDE 19- (1)
Bu Yönerge hükümlerince kulüp hizmetlerinde görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Özel öğretim kurumları ile ilgili işve işlemler

MADDE 20-
(1)8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okul öncesi eğitim kurumları ile özel (Değişik İbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarında açılacak çocuk kulüplerin işleyişinde, özel öğretim kurumları mevzuatında hüküm bulunmayan hususlarda bu yönerge hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 21-
Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 11/02/ 2008 tarihli ve 39 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22-
(1) Bu Yönerge Onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23-
(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst