E-Okul Sosyal Etkinlik Girişi Nasıl Yapılır?

4 Ocak 2024
1241
Views

Millî Eğitim Bakanlığı, “Türk Millî Eğitiminin Genel ve Özel Amaçları” doğrultusunda öğrencilerin kişisel gelişimlerini sağlamalarını ayrıca edindikleri bilgi ve becerileri topluma faydalı olacak şekilde paylaşmalarını hedeflemektedir. Bu doğrultuda 08/06/2017 tarih ve 30090 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği gereği, öğrencilerin millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazanmasına yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını kayıt altına almak için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde Sosyal Etkinlik Modülü oluşturulmuştur.

Sosyal etkinlikler; bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları olmak üzere beş alandan oluşmaktadır. Bu etkinliklerin nicelik ve nitelik olarak daha sistemli ve kapsamlı yapılabilmesi için kayıtlı, ölçülebilir veri haline getirilmesi gerekmektedir. Bu kılavuz, yapılan etkinliklere ilişkin bilgilerin bir düzen içerisinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenebilmesi için öğretmenlere açıklayıcı, yol gösterici bir kaynak olması ve elde edilecek verilerin geleceğe yönelik planlamalarda kullanılması amacıyla hazırlanmıştır.

Sosyal Etkinlikler

Öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu kapsamdaki diğer etkinlikler sosyal etkinlik olarak kabul edilir.

Sosyal Etkinlik Türü

Sosyal etkinlikler;

 • Öğrencilerin öğrenci kulüpleri bünyesinde katıldıkları etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını,
 • Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarınca düzenlenen/onaylanan merkezî etkinlikleri,
 • Öğrencilerin okul dışında velilerinin bilgisi dahilinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdikleri etkinlikleri kapsar. Bu doğrultuda öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinlikler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü’nde Okul Etkinlikleri, Merkezî Etkinlikler ve Okul Dışı Bireysel Etkinlikler olarak kayıt altına alınacaktır.

Okul Etkinlikleri

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlar ve toplum hizmeti çalışmalarında okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulübünde gerçekleştirdikleri etkinliklerdir.

Bu etkinlikler, öğrenci kulüpleri tarafından önceden planlanmış sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarını kapsar ve kulüp danışman öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlik Modülüne Okul Etkinlikleri kapsamında işlenir.

Merkezi Etkinlikler

Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen bir projeye ya da diğer kurum ve kuruşlarla imzalanan bir işbirliği protokolüne veya izne istinaden yapılması istenen etkinliklerdir.

Merkezî etkinlikler, etkinliği düzenleyen/onaylayan Millî Eğitim Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatının ilgili birimi tarafından Sosyal Etkinlik Modülüne önceden işlenir. Eğitim kurumlarında öğrencilere etkinliğin duyurusunu yapan ve etkinliğin gerçekleştirilmesinde rehberlik eden öğretmen/öğretmenler tarafından Sosyal Etkinlik Girişi Ekranı Merkezî Etkinlikler bölümünden etkinlik seçilerek etkinliği gerçekleştiren öğrenci/öğrencilerin bilgilerini işlenir.

Okul Dışı Bireysel Etkinlikler

Öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen ve aşağıda liste halinde belirtilen kurum/kuruluşlarda, velisinin bilgisi dahilinde, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışında gerçekleştirdiği etkinliklerdir.

Öğrencilerin Okul Dışında Sosyal Etkinlik Yapabileceği Kurum ve Kuruluşlar

 • Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
 • Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
 • Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
 • e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu
 • Üniversiteler
 • Belediyeler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Diğer Resmî Kurum ve Kuruluşlar

Öğrencilerin, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdikleri bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını ekte yer alan Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) ile belgelendirmeleri gerekir.

Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1)

 • Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu, öğrencinin Okul Dışı Bireysel Etkinlikler kapsamında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarına katılım sağladığına, bu çalışmalarda performans gösterdiğine veya ürün ortaya koyduğuna ilişkin kurum ve kuruluşlardan aldığı belgedir.
 • Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu, kılavuz ekinde yer almaktadır. İstendiğinde veliye okul müdürlüğü tarafından verilecektir.
 • Öğrencilerin okul dışında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdiği bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarının
 • Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlenebilmesi için ekte yer alan Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formunun (Ek-1) ilgili kurum tarafından doldurulup, onaylanması ve aslının veli tarafından okul müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.
 • Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formunun geçerli olabilmesi için ilgili kurum kuruluşça formda istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formunda yer alan bilgiler, sosyal etkinlikler kurulu başkanı tarafından kontrol edilerek ilgili alan onaylanır ve sınıf/şube rehber öğretmenine modüle bilgi girişinin yapılması için verilir.
 • Sınıf/şube rehber öğretmeni Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formunda yer alan etkinlik bilgilerini, Sosyal Etkinlik Modülüne Okul Dışı Bireysel Etkinlikler kapsamında işlenir. Form, eğitim öğretim yılı boyunca sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından sosyal etkinlik dosyasında saklanır. Eğitim öğretim yılı sonunda sosyal etkinlik kuruluna tutanak ile teslim edilerek arşivlenir.

Sosyal Etkinliklere İlişkin Öğrencilerin Etkinlik ve Temsil Düzeylerinin Belirlenmesi

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikleri ve toplum hizmeti çalışmalarının etkinlik ve temsil düzeyleri belirlenecek ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecektir.

Etkinlik Düzeyi

 1. Katılım
  Öğrencinin sosyal etkinlik sürecinde istekli olarak eylem gösterme ve bir sorumluluğu üstlenme durumu katılım olarak değerlendirilir.
 2. Ürün Ortaya Koyma
  Öğrencinin planlı ve programlı bir eğitim sürecine katılarak sosyal etkinlikler kapsamında bilimsel, sanatsal, kültürel etkinliklere ve toplum hizmeti çalışmalarına hazırladığı ürünle katılması ürün ortaya koyma olarak değerlendirilir.
 3. Performans Gösterme
  Öğrencinin planlı ve programlı bir eğitim sürecine katılarak sosyal etkinlikler kapsamında bilimsel, sanatsal, sportif, kültürel etkinliklerde ve toplum hizmeti çalışmalarında performans göstermesi, performans gösterme olarak değerlendirilir.
 4. Derece Alma
  Öğrencinin planlı ve programlı bir eğitim süreci sonucunda hazırlamış olduğu ürün ya da performans ile Resmî/özel kurum ve kuruluşlar tarafından veya ortaklaşa mahallî/yerel düzeyde (ilçe/il düzeyinde) mülkî amirin, ulusal düzeyde Millî Eğitim Bakanlığının izni ile düzenlenen yarışmalara katılarak başarı elde etmesi derece alma olarak değerlendirilir. Okul içinde yapılan yarışmalarda başarı elde etme, ürün ortaya koyma veya performans gösterme olarak değerlendirilecektir. Bilimsel, Sanatsal, Kültürel etkinlikler için derecelerin başarı sıralaması 1’incilik, 2’ncilik, 3’üncülük ve mansiyon olarak belirlenir.

Öğrencinin katıldığı sportif etkinlikler için dereceler, 1’incilik, 2’ncilik, 3’üncülük, 4’üncülük ve Fair Play olarak belirlenir. Grup 1, 2, 3, 4, “bölgesel”, yarı final 1, 2, 3, 4, Türkiye 1, 2, 3, 4 dereceleri “Ulusal”, A,B ve C millîlik “uluslararası” düzeyde derecelerdir.

Temsil Düzeyi

 1. Okul İçi
  Öğrencinin Merkezî veya Okul Etkinlikleri kapsamında bilimsel, sportif, kültürel, sanatsal etkinlikleri ve toplum hizmeti çalışmalarını öğrenim gördüğü okulunda gerçekleştirmesi ve/veya sonuca ulaştırması olarak değerlendirilir.
 2. İlçe Geneli
  Öğrencinin bilimsel, sportif, kültürel, sanatsal etkinlikleri ve toplum hizmeti çalışmalarını öğrenim gördüğü okul adına ilçe düzeyinde gerçekleştirmesi olarak değerlendirilir.
 3. İl Geneli
  Öğrencinin bilimsel, sportif, kültürel, sanatsal etkinlikleri ve toplum hizmeti çalışmalarını öğrenim gördüğü okul adına il düzeyinde gerçekleştirmesi olarak değerlendirilir.
 4. Bölgesel
  Öğrencinin bilimsel, sportif, kültürel, sanatsal etkinlikleri ve toplum hizmeti çalışmalarını öğrenim gördüğü il adına belirli bir il topluluğu düzeyinde gerçekleştirmesi olarak değerlendirilir.
 5. Ulusal
  Öğrencinin bilimsel, sportif, kültürel, sanatsal etkinlikleri ve toplum hizmeti çalışmalarını öğrenim gördüğü il adına ulusal düzeyde gerçekleştirmesi olarak değerlendirilir.
 6. Uluslararası Öğrencinin bilimsel, sportif, kültürel, sanatsal etkinlikleri ve toplum hizmeti çalışmalarını ülke adına uluslararası düzeyde gerçekleştirmesi olarak değerlendirilir.

Sosyal Etkinlik Alanları

Sosyal etkinlikler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülünde bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları olmak üzere beş etkinlik alanında sınıflandırılmıştır. Ayrıca her bir sosyal etkinlik alanının alt kategorileri de Sosyal Etkinlik Modülü’nde yer almıştır.

Görsel 1 Sosyal Etkinlik Alanı
Görsel 2 Sosyal Etkinlik Kategorileri

Bilimsel Etkinlikler

Öğrencinin belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkıp bilimsel araştırma yöntem ve basamaklarını izleyerek okul içinde ve okul dışında gerçekleştirdiği etkinliklerdir. Bilimsel etkinliklerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilebilmesi için gerekli makam onaylarının alınması; kapsamındaki tüm okul ve kurumlara duyuruların resmî olarak bildirilmesi gerekmektedir. Öğrenciler, bilimsel etkinliklere özgün ürünleriyle, performanslarıyla veya izleyici olarak katılabilirler.

Bilim Olimpiyatları

Bilim alanında genç beyinleri keşfetmek, yeteneklerini teşvik etmek ve iyi birer bilim insanı yetiştirmek amacıyla yapılan organizasyonlardır. Bilim olimpiyatları, resmî kurumlar tarafından yapılan, çeşitli sınav ve eğitim aşamalarından oluşan etkinliklerdir. Eleme sınavına giren öğrenciler katılım, ilk aşamayı geçen öğrenciler ürün ortaya koyma/performans gösterme, olimpiyat takımına seçilen öğrenciler ulusal düzeyde derece, uluslararası düzeyde ülkemizi temsil ederek derece alan öğrenciler ise uluslararası derece elde etmiş kabul edilir. Özel kurum ve kuruluşlar tarafından organize edilen Bilim Olimpiyatları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı ve ulusal veya uluslararası düzeyde olması gerekmektedir.

Bilim Şenlikleri

Bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaşmasını sağlayan, bilimin merak uyandıran güzel yüzünü göstermek amacıyla yapılan sergi, sahne şovları, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim uygulamaları ve söyleşileri içerir. Öğrenciler, izleyici ve eğitim alan öğrenci olarak katılımcı, özgün ürünlerinin sergilenmesiyle (bilimsel araştırma, proje, tasarım, yazılım vb.) ve uygulayıcı olarak aktif görev almasıyla ürün ortaya koyma/performans gösterme, yarışma sonuçlarına göre ise derece ile değerlendirilir.

Bilim Fuarları

İçeriği ve kapsamı düzenleyici kurum/kuruluş tarafından belirlenen, öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri ortamlardır. Öğrenciler, izleyici olarak katılım, özgün ürünlerinin sergilenmesiyle (bilimsel araştırma, proje, tasarım, yazılım vb.) veya uygulayıcı olarak aktif görev almasıyla ürün ortaya koyma/performans gösterme, yarışma sonuçlarına göre ise derece ile değerlendirilir.


Bilimsel Proje Yarışmaları

Öğrencileri gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya, problemler karşısında basit, ilginç, pratik çözümler üretmeye ve kendi fikirlerini ürüne dönüştürmeye teşvik eden yarışmalardır. Okul, ilçe, il, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilebilir. Her düzeyde proje hazırlayan öğrenci, projesinin kabul edilmesi ve sergilenmesiyle ürün ortaya koyma/performans gösterme olarak değerlendirilir. Başarı elde etmesi durumunda ise derece ile değerlendirilir.

Patent Sahibi Olma

Bilimsel teknik bir buluş veya buluşu kullanma hakkının kime ait olduğunu gösterir belgeye sahip olma durumudur. Faydalı Model ve Patent olarak iki farklı düzeyde değerlendirilir.

Faydalı Model: Yenilik içermesi ve sanayide uygulanır olması dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan belge ile belgelendirilir. Uluslararası derece ile değerlendirilir.

Patent: Yenilik içermesi, buluş basamağı içermesi ve sanayide uygulanır olması durumunda Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan belge ile belgelendirilir. Uluslararası derece ile değerlendirilir.

Bilimsel Toplantılar

Alanında bilimsel çalışma yapmış kişilerin katılımı ile, gündemi bilimsel ve
teknolojik konulardan oluşan (kongre, panel, sempozyum ve söyleşi) toplantılardır.
Öğrencilerin organizasyonda çeşitli görevlerde yer alması ve bilimsel etkinliklere katılması katılım; sözlü bildiri, poster ve farklı sunumlarla aktif olarak görev alması ise ürün ortaya koyma/performans gösterme olarak değerlendirilir.

Bilimsel Araştırma Yarışmaları

Bilim dallarını kapsayan alanlarda, yaşadığı dünya ve evren hakkında, gözlem sonucu oluşan problemlere (araştırma yaparak bilgi edinme, hipotez kurma, çeşitli yöntemler kullanarak hipotezi test etme, analiz etme ve sonuç çıkarma) bilimsel formata uygun çözüm getiren rapor haline getirilmiş ürüne dayalı çalışmaların yer aldığı yarışmalardır. Okul, ilçe, il, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilebilir. Her düzeyde proje hazırlayan öğrenci, projesinin kabul edilmesi ve sergilenmesiyle ürün ortaya koyma/performans gösterme olarak değerlendirilir. Başarı elde etmesi durumunda ise derece ile değerlendirilir.

Zekâ Oyunları

Öğrencilerin zihinsel kapasite ve becerilerinin geliştirilmesini sağlayan çeşitli oyun ve etkinliklerdir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen eğitimlere katılma katılım, yarışma formatında olan etkinliklerde yer alma ürün ortaya koyma/performans gösterme, bu yarışmalarda başarı elde etme ise derece ile değerlendirilir.

Bilişim Teknolojilerine Yönelik Uygulamalar

Bilişim Teknolojilerine Yönelik Uygulamalar ile öğrencilerimizin yeni bilgi ve teknolojileri üreten, bilişim araçlarını doğru, etkin ve güvenli kullanmalarını geliştiren, kodlama, yazılım, üç boyutlu tasarım, robotik uygulamalar ile bu alana yönelik yarışmalar, atölye çalışmaları, vb. etkinlikleri kapsamaktadır. Bilişim teknolojilerine yönelik uygulamalar okul, ilçe, il, bölge, ulusal ve uluslararası temsil düzeylerinde gerçekleştirilebilir. Öğrenciler, izleyici olarak katılım, bilişim teknolojilerine yönelik uygulamaların tasarımı, sergilenmesi ve atölye çalışmalarında uygulayıcı olarak aktif görev almasıyla ürün ortaya koyma/performans gösterme, yarışma sonuçlarına göre ise derece ile değerlendirilir.

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönelik Uygulamalar

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönelik Uygulamalar ile teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan atölye uygulamaları, laboratuvar çalışmaları, yarışmalar vb. etkinliklerdir. Öğrenciler, izleyici olarak katılım, bilişim teknolojilerine yönelik uygulamaların tasarımı, sergilenmesi ve atölye çalışmalarında uygulayıcı olarak aktif görev almasıyla ürün ortaya koyma/performans gösterme, yarışma sonuçlarına göre ise derece ile değerlendirilir.

Sosyal Etkinlik Modülü’nde Yer Alan Bilimsel Etkinlik Kategorileri

Bilimsel etkinlikler için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü’nde aşağıda yer alan kategorilerden uygun olanı seçilerek veri girişi yapılacaktır.

 • Bilim Olimpiyatları
 • Bilim Şenlikleri
 • Bilim Fuarları
 • Bilimsel Proje Yarışmaları
 • Patent Sahibi Olma
 • Faydalı Model Sahibi Olma
 • Bilimsel Toplantılar
 • Bilimsel Araştırma Yarışmaları
 • Zekâ Oyunları
 • Bilişim Teknolojilerine Yönelik Uygulamalar
 • Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönelik Uygulamalar

Kültürel Etkinlikler

Kültür; toplum tarafından tarihsel süreç içinde üretilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan somut kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel miras unsurlarının bütünüdür. Buna ilişkin yapılan tüm faaliyetler kültürel etkinliklerdir.

Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulamaları

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde “Toplulukların, grupların kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları, uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar olarak tanımlanan ve bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca oluşturulan somut olmayan kültürel miras envanterlerinde yer alan ve örneklerine aşağıda yer verilen unsurlara ilişkin uygulamalardır. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü’ne aşağıda yer alan kategorilerdeki kültürel etkinlikler işlenecektir.

Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar

Dil ile birlikte aktarılan halk edebiyatı ürünleridir. Âşıklık geleneği, ıslık dili, Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği vb.

Gösteri Sanatları

Halk müziği, halk oyunları ve geleneksel tiyatro alanındaki unsurlardır. Aşık oyunu, halay, horon, karagöz, kukla, topaç vb.

Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler

Doğum, evlenme ve ölüm gibi hayatın geçiş dönemlerine ilişkin uygulamalar ile mevsimlik bayramlar, kutlamalar, festivaller ve ritüellerdir. Hıdrellez geleneği, mesir macunu festivali, nevruz, yayla şenlikleri vb.

Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar

Yemek ve tedavi amacıyla doğadan toplanan bitkiler; belirli ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yararlanılan ahşap, taş ve deri gibi malzemeler; yıldızlar, ay, güneş, rüzgâr ve yağmur gibi doğal unsurlara ilişkin bilgi ve uygulamalardır. Aşure geleneği, çiğdem pilavı, tören keşkeği geleneği, yaylacılık geleneği vb.

El Sanatları Geleneği

İnsanın örtünmek, korunmak ve alet-edevat oluşturmak amacıyla çevresindeki malzemelerden yararlanarak ürettiği ve bilgisini nesilden nesile aktardığı unsurlardır. Ahşap oymacılığı, bakırcılık geleneği, çini sanatı, çömlekçilik geleneği, kilim dokuma geleneği, lüle taşı işleme sanatı vb.

Geziler

Öğrencilerin seviyelerine göre bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkân vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onlara doğal çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izletmek amacıyla yurtiçine ve yurtdışına yapılan gezilerdir.

Müze/Ören Yeri Gezileri

Tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal ve teknik bakımdan önemli kültür varlıklarının tanıtılması amacıyla yapılan gezilerdir.

Tarihi Mekân Gezileri

Geçmişte yaşamış insan topluluklarından kalan yapı ve alanlara yapılan gezilerdir.

Sanat Galerisi Gezileri

Sanat eserlerinin sergilendiği mekânlara yapılan gezilerdir.

Doğa Gezileri

İnsan elinden çıkmayan, kendiliğinden oluşan ve gezilip görülebilecek özelliği olan doğal alanlara yapılan gezilerdir.

Meslekî Alanlara Yönelik Tanıtım Gezileri

Meslek alan ve sahalarının tanıtımı ile çeşitli mesleklerin uygulama ortamını yerinde gözlemlemek amacıyla yapılan gezilerdir

Meslekî Alan Etkinlikleri

Öğrencilerin mesleğe hazırlanmasına, ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesine, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesine, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılmasına, gençler arasında mesleki iletişim kurulmasının sağlanmasına, yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla mesleki ve teknik öğretimde 54 meslek alanı ve 206 dalda ilgili hizmet ve sanayi sektörlerinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler (yarışma, fuar, sergi vb.) ile dinî hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik etkinliklerdir. Yiyecek içecek hizmetleri alanı, sağlık hizmetleri, çocuk gelişimi alanı, raylı sistemler alanı, tekstil teknolojisi alanı, motorlu araçlar teknolojisi alanı, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı, bilişim teknolojileri alanı, ezan okuma, Kur’an-ı Kerîm’i güzel okuma, hutbe okuma, hafızlık yarışmaları; 40 ayet, 40 hadis, Siyer-i Nebî etkinlikleri vb.

Sosyal Etkinlik Modülü’nde Yer Alan Kültürel Etkinlik Kategorileri

Kültürel etkinlikler için Sosyal Etkinlik Modülü’nde aşağıda yer alan kategorilerden uygun olanı seçilerek veri girişi yapılacaktır.

 • Müze /Örenyeri Gezileri
 • Tarihi Mekân Gezileri
 • Sanat Galerisi Gezileri
 • Doğa Gezileri
 • Meslekî Alanlara Yönelik Tanıtım Gezileri
 • Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar
 • Gösteri Sanatları
 • Toplumsal Uygulamalar Ritüeller ve Şölenler
 • Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar
 • El Sanatları Geleneği
 • Meslekî Alan Etkinlikleri

Sanatsal Etkinlikler

Düşüncelerin ve durumların ya da olayların beceri ve düş gücü kullanılarak ifade edilmesine ya da başkalarına iletilmesine yönelik özgün etkinlikler “sanatsal etkinlik” olarak kabul edilir.

Fonetik Sanatlar

Sese biçim veren, malzemesi ses ve söz olan sanatlardır. Fonetik sanatlar müzik ve edebiyat olarak ikiye ayrılır.

Müzik

 • Şan(Solo): Bir öğrenci tarafından müzik eseri seslendirilmesidir.
 • Koro: Bir müzik eserini seslendirmek üzere bir araya gelmiş öğrenci topluluğudur.
 • Orkestra: Öğrencilerin çaldığı çeşitli enstrümanlardan oluşan çalgılar topluluğudur.

Enstrüman

Müzik yapmak için kullanılan aletlere verilen genel isimdir. Enstrüman çalan çocuklar için değerlendirme yapılır. Enstrümanlar çalınış şekillerine göre 5 gruba ayrılır.

 • Üflemeli (Nefesli) Çalgılar: Ney, tulum, sipsi, zurna, klarnet, obua, saksafon, yan flüt, trombon, trompet, korno, fagot ve tuba vb.
 • Mızraplı/tezeneli Çalgılar: Ud, bağlama(divan sazı, meydan sazı, cura, çöğür ve tambura), kanun, tambur, gitar vb. (elektrogitar, bas gitar, perdesiz gitar)
 • Vurmalı Çalgılar: Darbuka, bendir, def, trampet, zil, davul, çelik üçgen vb.
 • Yaylı Çalgılar: Keman, viyola, viyolonsel(çello), kontrbas, kemençe, kabak kemane, yaylı tambur vb.
 • Tuşlu Çalgılar: Piyano, org, akordeon vb.

Edebiyat

 • Sözlü anlatım: Anlatılmak istenen duygu, düşünce ya da hayallerin söz ile anlatılmasıdır. Sözlü anlatıma konuşma da denir.
 • Şiir: Bir şiiri anlamına ve duygusuna uygun olarak okuma etkinlikleridir. Şiir okuma yarışmaları ve şiir dinletileri bu kapsamda değerlendirilir.
 • Sunuculuk: Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan programlarda ve resmî törenlerde sunuculuk görevini üstlenen öğrencileri kapsar.
 • Münazara: Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışmadır.
 • Konferans/Panel/Forum: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma konferans, açık oturum panel, toplu tartışma ise forum olarak adlandırılır.
 • Mülakat/ Röportaj: Tanınmış veya alanında söz sahibi bir kimsenin belirli konulardaki görüşlerini öğrenmek amacıyla yapılan görüşmedir.
 • Yazılı Anlatım: Bir duygunun, düşüncenin, görüşün ya da olayın yazı yoluyla ifade edilmesidir. Şiir, hikâye, tiyatro metni, roman, deneme, makale, fıkra, fabl, masal, mektup, günlük, anı, biyografi, otobiyografi, sohbet, eleştiri, gezi yazısı türlerinde özgün eserler veren, yarışmalara katılan öğrencileri kapsar.
 • Yabancı Dil Etkinlikleri: Öğrencilerin; yabancı dillerde okuma, yazma, düşünme, konuşma, dinleme, anlama ve dilbilgisi alanlarında beceri kazanmaları, özgüven duygularını ve toplum içinde kendilerini ifade edebilme beceri ve yeteneklerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerdir. Yabancı dil bilgi yarışmaları, yabancı dilde münazara, yabancı dilde şarkı yarışması, yabancı dilde şiir okuma yarışması, yabancı dilde sahne sanatları etkinlikleri vb.
 • Oratoryo: Önemli konuları işleyen bestelenmiş manzume veya şiirlerdir.

Plastik Sanatlar

Göze hitap eden, estetik bir değeri olan, izleyene ve üretene haz veren eserler üreten sanatların tümüdür. Plastik sanatlar, yüzey sanatları, hacim sanatları ve mekân sanatları olarak üçe ayrılır.

Yüzey Sanatları

İki boyutlu ve belirli bir yüzeye (kâğıt, tuval, kumaş, duvar, panel vb.) çeşitli malzeme ve teknikler ile yapılan sanatsal çalışmalardır. Resim, grafik sanatları, özgün baskı resim, geleneksel Türk sanatlarını içeren sanatsal çalışmalardır.

 • Resim: Herhangi bir yüzey üzerine çeşitli teknikler ile temel tasarım ilke ve elemanlarına uygun olarak, estetik bir değeri olan, yüzeye iz bırakan çizgi ve boya kullanılarak yapılan çalışmalardır. Yağlı, akrilik, sulu, guaj, pastel boya, karakalem, lavi, kolaj vb. farklı tekniklerde özgün eserler veren veya yarışmalara katılan öğrencileri kapsar.
 • Grafik Sanatlar: Fotoğraf, afiş, logo/amblem, broşür, karikatür, illüstrasyon, çizgi film, animasyon, çizgi roman vb. tekniklerde özgün eserler veren veya yarışmalara katılan öğrencileri kapsar.
 • Özgün Baskı Resim: Linolyum baskı, serigrafi, ağaç baskı, taş baskı, gravür vb. tekniklerde özgün eserler veren veya yarışmalara katılan öğrencileri kapsar.
 • Geleneksel Türk Sanatları: Ebru, hat, minyatür, süsleme, tezhip, bezeme, mozaik, vitray vb. tekniklerde özgün eserler veren veya yarışmalara katılan öğrencilerin çalışmalarını kapsar.

Hacim Sanatları

Üç boyutlu sanatsal çalışmalardır. Heykel, seramik, rölyef, çini, origami, mask, maket vb. tekniklerde özgün eserler veren veya yarışmalara katılan öğrencileri kapsar.

Mekan Sanatları

İç ya da dış mekanı içine alan, düzenleyen sanat dallarıdır. En başta mimari olmak üzere bahçe mimarisi, peyzaj mimarisi vb. çevre düzenlemesi gibi mekana ilişkin tüm tasarım çalışmalarını kapsar.

Dramatik Sanatlar

İnsanın eyleme dönüşmüş ifadeler ile kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır. Bu kapsamda; opera, bale, tiyatro (müzikal, pandomim vb.), sinema, dans gibi alanlarda özgün eserler veren veya yarışmalara katılan öğrencileri kapsar.

Sosyal Etkinlik Modülü’nde Yer Alan Sanatsal Etkinlik Kategorileri

Sanatsal etkinlikler için Sosyal Etkinlik Modülü’nde aşağıda yer alan kategorilerden uygun olanı seçilerek veri girişi yapılacaktır.

Resim
Grafik Sanatlar
Geleneksel Türk Sanatları
Özgün Baskı Resmî
Heykel
Seramik
Rölyef
Çini
Origami
Maket
Mask
Şan (Solo)
Koro
Üflemeli Çalgılar
Mızraplı/Tezeneli Çalgılar

Vurmalı Çalgılar
Yaylı Çalgılar
Tuşlu Çalgılar
Orkestra
Şiir(Sözlü Anlatım)
Münazara
Sunuculuk
Konferans/Panel / Forum
Mülakat/Röportaj
Şiir(Yazılı Anlatım)
Hikaye/Tiyatro Metni / Roman
Deneme /Makale / Fıkra
Fabl / Masal
Mektup / Günlük / Anı

Biyografi / Otobiyografi
Sohbet / Eleştiri / Gezi Yazısı
Tiyatro
Bale
Opera
Drama
Dans
Sinema
Yabancı Dil Etkinlikleri
Mekan Sanatları

Sportif Etkinikler

Öğrencinin okulda veya okul dışında, önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yaptığı, fiziksel ve zihinsel etkinlikler ile spor yarışmaları ve sportif eğitim çalışmalarını kapsar.

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamındaki fiziksel etkinlikleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı spor federasyonlarınca yapılan faaliyetler bu kapsamda değerlendirilir.

Sosyal Etkinlik Modülü’nde Yer Alan Sportif Etkinlik Kategorileri

Sportif etkinlikler için Sosyal Etkinlik Modülü’nde aşağıda yer alan kategorilerden uygun olanı seçilerek veri girişi yapılacaktır.

Atıcılık
Atletizm
Badminton
Basketbol
Beyzbol
Bilardo
Binicilik
Bisiklet
Bocce
Boks
Bowling
Briç
Buz Hokeyi
Buz Pateni
Cimnastik
Curling
Dağcılık
Dans Sporları
Dart
Eskrim
Florbal

Futbol
Futsal
Geleneksel Spor Dalları
Golf
Güreş
Halk Oyunları
Halter
Hava Sporları
Hentbol
Hokey
İzcilik
Judo
Kano
Karate
Kayak
Kızak
Kick Boks
Korumalı Futbol
Kürek
Masa Tenisi
 Modern Pentatlon

Motosiklet
Muay Thai
Okçuluk
Oryantiring
Otomobil Sporları
Ragbi
Satranç
Sualtı Sporları
Sutopu
Teakwondo
Tenis
Triatlon
Voleybol
Vücut Geliştirme
Fitness
Wushu
Yelken
Yüzme
E-Spor

Toplum Hizmeti Çalışmaları

Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile veya sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri amacıyla gönüllü toplum hizmeti çalışmaları yürütülür.

Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü etkinlikleri kapsamında, bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü’ne aşağıda yer alan kategorilerdeki toplum hizmeti çalışmaları işlenecektir.

Toplumsal Refah ve Eşitliği Sağlamaya Yönelik Çalışmalar

Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç vb. her türlü ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenleme, alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olma çalışmaları vb. içerir.

Millî ve Manevi Değerleri Koruma ve Yaşatmaya Yönelik Çalışmalar

Tarihî, Millî ve kültürel değerlerimizi koruma ve yaşatmaya yönelik çalışmaları vb. içerir.

Toplumsal Bilinci Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar

Toplum ve trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme, toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve koruma, kitap okuma alışkanlığını kazandırma çalışmaları vb. içerir.

Velilerin ve Diğer Paydaşların Okulla İş Birliğini Artırmaya Yönelik

Çalışmalar Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmaları vb. içerir.

Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırma, erozyonla mücadele etme, yok olmaya yüz tutmuş canlı türlerini koruma ve yetiştirme, okulu ve çevresini güzelleştirme, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapma, parklar oluşturma çalışmaları vb. içerir.

Dezavantajlı Bireylerin Toplumsal Entegrasyonuna Yönelik Çalışmalar

Çevrelerindeki yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli bireyler ile huzur evlerindeki, çocuk yuvalarındaki ve sokakta yaşayan çocukların hayatlarını kolaylaştırıcı, toplumla kaynaştırıcı çalışmaları vb. içerir.

Spor ve Sağlık Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Düzenli spor yapma ve sağlıklı yaşamaya yönelik çalışmalar vb. içerir.

Sivil Toplum Kuruluşları ile Sosyal Hizmetlere Yönelik Çalışmalar

Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlama çalışmalar vb. yapmak.

Sanat, Kültür ve Bilim İmkânlarının ve Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Sanat, kültür ve bilim imkânlarının ve kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaları vb. içerir.

Trafik Kuralları ve Güvenliğine Yönelik Çalışmalar

Trafik kurallarına uyma bilincinin geliştirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması için yapılan çalışmaları içerir.

Sosyal Etkinlik Modülü’nde Yer Alan Toplum Hizmeti Çalışmaları Kategorileri

Öğrencilerin toplum hizmeti çalışmalarına dair veri girişleri, aşağıda maddeler halinde verilen toplum hizmeti alanlarından uygun olanı seçilerek e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü sosyal etkinlik veri giriş ekranına işlenecektir.

 • Toplumsal Refah ve Eşitliği Sağlamaya Yönelik Çalışmalar
 • Millî ve Manevi Değerleri Koruma ve Yaşatmaya Yönelik Çalışmalar
 • Toplumsal Bilinci Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar
 • Velilerin ve Diğer Paydaşların Okulla İş Birliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar
 • Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar
 • Dezavantajlı Bireylerin Toplumsal Entegrasyonuna Yönelik Çalışmalar
 • Spor ve Sağlık Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar
 • Sivil Toplum Kuruluşları ile Sosyal Hizmetlere Yönelik Çalışmalar
 • Sanat, Kültür ve Bilim İmkânlarının ve Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar
 • Trafik Kuralları ve Güvenliğine Yönelik Çalışmalar

E-okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu İndirmek İçin Tıklayınız

Article Categories:
Evrak · Meb Mevzuat · Yönetici

All Comments

 • detaylı anlatım ve bilgilendirme için teşekkür ederim.

  Yasimen 18 Mayıs 2022 15:39 Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir