Bilişsel Gelişim Kazanım Ve Göstergeleri

okuloncesi

Üye
Katılım
31 Ara 2023
Mesajlar
42
Tepkime puanı
1
Kazanım 1. Nesneye/duruma/olaya yönelik dikkatini sürdürür.Göstergeler:Dikkat edilmesi gereken nesneye/duruma/olaya odaklanır.Dikkatini çeken nesne/durum/olay ile ilgili bir ya da birden fazla özelliği/niteliği söyler.Dikkatini çeken nesneye/duruma/olaya yönelik sorular sorar.Dikkatini çeken nesneye/duruma/olaya yönelik yanıtları dinler.Dikkat dağıtıcı uyaranlara rağmen etkinliğe yönelik dikkatini sürdürür.Bir göreve/işe ara verdikten sonra yeniden odaklanır.Yeniden odaklandığı işini tamamlar.

Kazanım 2. Nesnelerin/varlıkların özelliklerini açıklar.Göstergeler:Nesnelerin/varlıkların adını söyler.Nesneleri/varlıkları inceler.Nesnelerin/varlıkların fiziksel özelliklerini betimler.Nesnelerin/varlıkların işlevsel özelliklerini betimler.Nesnelerin/varlıkların benzer yönlerine örnekler verir.Nesnelerin/varlıkların farklı yönlerine örnekler verir.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırladığını gösterir.Göstergeler:Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.Eksilen/eklenen nesneyi söyler.Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Kazanım 4. Nesne/durum/olayla ilgili tahminlerini değerlendirir.Göstergeler:Nesne/durum/olayı inceler.Tahminini söyler.Gerçek durumu inceler.Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.Tahmini ile gerçek durum arasındaki benzerlikleri/farklılıkları açıklar.Tahminine ilişkin çıkarımda bulunur.

Kazanım 5. Neden-sonuç ilişkisi kurar.Göstergeler:Bir olayın olası nedenlerini söyler.Bir olayın olası sonuçlarını söyler.Nesne/durum/olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini açıklar.

Kazanım 6. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.Göstergeler:Gösterilen sembolün anlamını/işlevini söyler.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.Bilmediği sembollerin anlamını sorar.

Kazanım 7. Nesne/varlık/olayları çeşitli özelliklerine göre düzenler.Göstergeler:Nesne/varlık/olayları çeşitli özelliklerine göre karşılaştırır.Nesne/varlık/olayları çeşitli özelliklerine göre eşleştirir.Nesne/varlık/olayları çeşitli özelliklerine göre sınıflandırır.Nesne/varlık/olayları çeşitli özelliklerine göre sıralar.

Kazanım 8. Çeşitli örüntüler geliştirir.Göstergeler:Çevresindeki/günlük yaşamındaki basit örüntüleri gösterir.İki ve daha fazla ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.Modele bakarak örüntüyü kopyalar.Örüntüyü kuralına göre devam ettirir.Örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler.Özgün örüntüler oluşturur.

Kazanım 9. Sayı farkındalığı gösterir.Göstergeler:Gündelik hayatta sayılarla karşılaştığı nesne/durumlara örnek verir.Sayıların gündelik hayattaki önemini açıklar.Gösterilen sayının kaç olduğunu söyler. Söylenen sayıyı gösterir.10’a kadar olan sayıların bazılarını yazar.

Kazanım 10. Sayma becerisi sergiler.Göstergeler:İleriye/geriye doğru ritmik sayar.Gösterilen gruptaki nesneleri sayar.Saydığı nesne/varlıkların kaç tane olduğunu söyler.Belirtilen sayı kadar nesne/varlığı gösterir.Bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler.Nesne grupları ile sayıları eşleştirir.Grup hâlindeki nesnelerin/varlıkların sayısını saymadan hızlıca söyler.

Kazanım 11. Nesneleri kullanarak basit toplama/çıkarma işlemlerini yapar.Göstergeler:Günlük yaşamdaki artma/azalma durumlarını fark eder.Günlük yaşamdaki toplama/çıkarmaya ilişkin örnek verir.Nesne gruplarına belirtilen sayı kadar nesne ekler.Nesne grub
undan belirtilen sayı kadar nesneyi eksiltir.Nesneleri kullanarak yaptığı toplama/çıkarma işleminin sonucunu söyler.

Kazanım 12. Parça ve bütün ilişkisini kavrar.Göstergeler:Bir bütünü parçalara böler.Parçaları bir araya getirerek bütünü oluşturur.Parça ve bütün ilişkisini açıklar.

Kazanım 13. Nesne/varlık/olayları ölçer.Göstergeler:Nesne/varlık/olayların ölçülebilir özelliklerini söyler.Ölçme sonucunu tahmin eder.Nesne/varlık/olayları standart olmayan ölçme birimlerini kullanarak ölçer.Ölçme sonucunu söyler.Ölçme sonucu ile tahmin ettiği sonucu karşılaştırır.Standart ölçme araçlarının işlevlerini açıklar.Ölçülmek istenen özelliğe uygun standart ölçme aracını seçer.

Kazanım 14. Zamanla ilgili kavramları günlük yaşamdaki olaylarla ilişkili olarak kullanır.Göstergeler:Olayları oluş zamanına göre sıralar.Zaman ile ilgili basit kavramların anlamını açıklar.Zaman-değişim ilişkisini fark eder.Zamanı bildiren araçların işlevlerini açıklar.Çalışma, dinlenme, eğlenme ve özbakım zamanlarını ayırt eder.İşi/görevi kendisine verilen zaman aralığında tamamlamaya çalışır.

Kazanım 15. Yer/yön/konum ile ilgili yönergeleri uygular.Göstergeler:Nesnelerin/varlıkların mekândaki konumunu söyler.Yönergeye uygun olarak nesne/varlığı doğru yere yerleştirir.Yönergeleri takip ederek mekânda konum alır.Yönerge vererek kişileri mekânda konumlandırır.Haritayı/krokiyi kullanır.

Kazanım 16. Geometrik şekilleri tanır.Göstergeler:Gösterilen geometrik şeklin adını söyler.Geometrik şekillerin belirleyici özelliklerini söyler.Geometrik şekilleri belirleyici özelliklerine göre karşılaştırır.Söylenen geometrik şekle sahip nesneleri gösterir.Geometrik şekilleri birleştirerek farklı şekiller oluşturur.

Kazanım 17. Nesne/varlık/sembollerle oluşturulan grafikleri değerlendirir.Göstergeler:Nesneleri/varlıkları kullanarak grafik oluşturur.Nesneleri/varlıkları sembollerle göstererek grafik oluşturur.Grafiği inceleyerek sonuçları yorumlar.

Kazanım 18. Etkinliğe/göreve ilişkin görsel/sözel yönergeleri yerine getirir.Göstergeler:Verilen tek yönergeyi hatırlar.Verilen birden fazla yönergeyi hatırlar.Model olunduğunda yönergeye/yönergelere uygun davranır.Etkinlik sırasında yapılması gerekenleri hatırlar.Yapılışı gösterilmeyen görsel/sözel yönergeleri uygular.

Kazanım 19. Bir etkinliği/görevi tamamlamak için çaba gösterir.Göstergeler:Kendi başına bir etkinliğe/göreve başlar.Bir etkinliği/görevi tamamlanana kadar devam ettirir.İki veya daha fazla aşamadan oluşan etkinliği/görevi tamamlar.Zorlandığı etkinliği/görevi bir süre sonra yeniden dener.

Kazanım 20. Problem durumlarına çözüm üretir.Göstergeler:Karşılaştığı problemin ne olduğunu söyler.Probleme ilişkin çözüm yolu/yolları önerir.Probleme ilişkin çözüm yollarından birini seçer.Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.Seçtiği çözüm yolunu dener.Çözüme ulaşamadığında yeni bir çözüm yolu seçer.Çözüme ulaşamadığında nedenlerini sorgular.Denediği çözüm yolu/yollarını değerlendirir.

Kazanım 21. Eleştirel düşünme becerisi sergiler.Göstergeler:Bir tartışma konusu ile ilgili soru sorar.Bir tartışma konusu ile ilgili düşüncesini açıklar.Bir tartışma konusu ile ilgili düşüncesinin gerekçelerini açıklar.Düşüncelerinin gerekçelerine ilişkin sorulara yanıt verir.Kendi düşüncelerini başkalarının düşünceleri ile karşılaştırır.Tartışmanın sonucunda bir sonuca/çıkarıma/yargıya varır.

Kazanım 22. Bir hedefe ulaşmak için planlama yapar.Göstergeler:Kendine bir hedef belirler.Hedefini gerçekleştirme motivasyonunu açıklar.Hedefe ulaşmak için gerekli aşamaları ifade eder.Hedefe yönelik harekete geçer.Hedefe yönelik davranışın aşamalarını devam ettirir.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst