(Soru - Cevap) Ekys Anayasa Notları

can

Yönetici
Yönetici
Katılım
20 Ara 2023
Mesajlar
221
Tepkime puanı
13
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) adayları için kritik bir öneme sahip olan bu Anayasa soru seti, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti yapısını anlamak adına temel kavramları içermektedir. Sorular, seçim sistemlerinden başlayarak yüksek yargı organlarına, kamu iktisadi kurumlarına ve Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilerine kadar geniş bir yelpazede bilgiler sunmaktadır. Bu içerik aynı zamanda siyasi partilerin mali denetimi, anayasa değişiklikleri ve seçim ilkeleri gibi önemli konulara odaklanarak Türkiye'nin temel yönetim mekanizmalarını vurgulamaktadır. EKYS adayları için bu Anaysa bilgi seti, sınavda başarılı olmalarına katkı sağlayacak kapsamlı bir hazırlık aracı olarak değerlendirilebilir.
 • Türkiye'nin ilk anayasal belgesi nedir?
  • 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
 • Türk milletinin İlk Yazılı anayasası hangisidir?
  • 1876 Kanuni Esasi
 • Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?
  • 1787 ABD anayasası
 • Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?
  • 1808 Sened-i İttifak
 • Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?
  • 1982 Anayasası
 • 1982 anayasasına göre yürütme yetkisi kime aittir?
  • Cumhurbaşkanı
 • 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?
  • 5 yıl
 • Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?
  • 15 gün
 • Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?
  • Bütçe Kanunu
 • Kanunlar nerede yayınlanır?
  • Resmi Gazete
 • 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?
  • Bakanlar kurulu
  • Milletvekilleri
 • Vekil seçilen bir kişiye mazbatayı kim verir?
  • İl seçim kurulu verir
  • Ve böylece dokunulmazlık başlar
 • Milletvekilinin dokunulmazlığını kim kaldırır?
  • TBMM kaldırır
 • Milletvekilliğinin kendiliğinden sona erme halleri nelerdir?
  • Ölüm
  • Gaiplik
  • TC vatandaşlık kaybı
  • Yeniden seçilememe
  • Cumhurbaşkanı olma
  • Cumhurbaşkanı yardımcısı olma
  • Bakan olma durumlarında milletvekilliği sona erer
 • Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?
  • Yönetmelik
 • TBMM'nin seçtiği üyeler kimlerdir?
  • TBMM başkanı
  • Kamu başdenetçisi
  • Anayasa Mahkemesi üyeleri
  • RTÜK üyeleri
  • Sayıştay Başkan ve Üyeleri
  • HSK üyeleri
 • Kanunlar ne zaman yürürlüğe girer?
  • Resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer
  • Eğer ki kanunda şu tarihte yürürlüğe girer ibaresi yoksa
 • Normlar hiyerarşisi ne demektir, buna kanunlar hiyerarşisi de denebilir?
  • Anayasa
  • Kanun
  • Milletler arası anlaşma
  • Yönetmelik
  • Genelge
  • Yönerge
 • Meclis çalışma takvimi nasıldır?
  • 1 Temmuz ile 1 Ekim tarihleri arası tatildedir
  • Tatil dışında meclis 15 gün ara verebilir
 • Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?
  • 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
 • Devletin dini İslam’dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?
  • 1928
 • Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?
  • 1937
 • Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?
  • 1946
 • 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?
  • Milli Birlik Komitesi
 • Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?
  • 1971 – 1973 ara rejimi
 • Cumhurbaşkanı olma şartları nelerdir?
  • TC Vatandaşı olmak
  • 40 Yaşını doldurmuş olmak
  • Yükseköğrenim mezunu olmak
  • Milletvekili yeterliliğine sahip olmak
 • Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?
  • Anayasa Mahkemesi
 • Cumhurbaşkanını kim seçer kaç yıllığına en fazla kaç defa seçilebilir?
  • Halk seçer
  • 5 yıllığına seçilir
  • En fazla 2 defa cumhurbaşkanı olunabilir
 • İki meclisli yasama organı sistemi hangi anayasada öngörülmüştür?
  • 1961 Anayasası
 • 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?
  • Savaş
  • Seferberlik
  • Olağanüstü haller
 • Kimler cumhurbaşkanlığına aday gösterebilir?
  • Siyasi parti grupları
  • Son seçimde en az %5 oy alan parti
  • En az 100 bin seçmenin imzası
 • Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri Kimlerdir?
  • Cumhurbaşkanı
  • Cumhurbaşkanı yardımcıları
  • Adalet
  • İçişleri
  • Dışişleri
  • Milli savunma
  • Genelkurmay
  • Kuvvet komutanlıkları
 • TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?
  • Yasama sorumsuzluğu
 • TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM’nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir?
  • Ekim ayı – Yasama yılı
 • TBMM’nin toplantı yetersayısı nedir?
  • TBMM üye tamsayısının (600) 1/3’üdür.
 • Milli Güvenlik Kurulu nasıl çalışır?
  • 2 ayda bir toplanır
  • Gündemi cumhurbaşkanı belirler
  • Genelkurmay başkanı gündem önerisinde bulunabilir
 • Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?
  • Diğer bir bakana
 • TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?
  • TBMM içtüzüğü
 • Genelkurmay başkanını kim atar?
  • Cumhurbaşkanı atar
 • Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aittir?
  • TBMM
 • 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aittir?
  • Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı
 • Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?
  • Cumhurbaşkanı yardımcısı
 • Ohal süresi ne kadardır?
  • Cumhurbaşkanı 6 aylığına
  • TBMM ise 4 aylığına ilan edebilir
 • 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?
  • Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler
  • Yüksek yargı memurları
  • Devlet memurları
  • Askeri öğrenciler
  • TSK mensubları
 • Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?
  • Yüksek Seçim Kurulu
 • Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?
  • Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.
 • 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer?
  • Halk seçer
  • İlk turda %50'den fazla oy alan seçilir
  • İlk turda alan yoksa en çok oyu alan iki aday ile iki hafta sonraki ilk Pazar günü seçim yapılır
  • Bu seçimde iki adaydan en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur
 • Cumhurbaşkanı olan kişinin partisi ile ilişiği kesilir mi?
  • Kesilmez
 • Anayasa Mahkemesi ne zaman kurulmuştur ve üye sayısı kaçtır?
  • 1961 anayasası ile kurulmuştur
  • 3 üyeyi TBMM seçer, 12 üyeyi ise Cumhurbaşkanı seçer
 • Uyuşmazlık mahkemesi başkanını kim seçer?
  • Yargıtay Genel Kurulu seçer
 • İstimlak ne demektir? İstimval ne demektir?
  • İstimlak: Kamulaştırma, toprak veya mülkiyetin devlet eliyle satın alınması anlamına gelir.
  • İstimval: Kamulaştırma, taşınır veya taşınmaz malın devlet eliyle satın alınması anlamına gelir.
 • Başkent teşkilatında kimler bulunur?
  • Cumhurbaşkanı
  • Cumhurbaşkanı yardımcıları
  • Bakanlıklar
 • Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi’ne sevk edilmesi durumunda ne olur?
  • Bakanlığı düşer.
 • TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?
  • Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.
 • Köy İhtiyar Heyeti Kararı ile Köyün ihtiyaçları için toplanan vergiye ne denir?
  • Salma vergisi
 • Kırsal kesimde birçok kişinin katkısı ile iş yapılma usulüne ne ad verilir?
  • İmece usulü
 • Ülkemizde hangi seçim sistemi kullanılmaktadır?
  • Nispi temsil sistemi, D'Hondt usulü belirleme
 • Bir yerleşim merkezinde belediye kurulabilmesi için nüfusunun kaç olması gerekir?
  • 5 bin
 • Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?
  • Yargıtay Genel Kurulu
 • Seçim ilkeleri anayasamıza göre nelerdir?
  • Genel oy
  • Eşit oy
  • Gizli oy
  • Açık sayım
  • Tek dereceli seçim
  • Seçimlerin serbestliği
  • Seçimlerin yargı denetimine tabi olması
 • Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılabilir?
  • Kanun
  • Kanun Hükmünde Kararname
 • Siyasi partilerin genel merkezleri nerede bulunur?
  • Ankara'da bulunur. Ayrıca, siyasi partiler yurtdışında da teşkilatlanabilir.
 • Para basılmasına karar verecek makam hangisidir?
  • TBMM
 • Büyükşehir belediyesi olabilmek için gereken nüfus miktarı nedir?
  • 750 bin
 • Kamu İktisadi Kurumları hangileridir?
  • Devlet Malzeme Ofisi
  • Ziraat Bankası
  • Türkiye Denizcilik Kurumu
  • Devlet Yatırım Bankası
  • Çaykur
  • Toprak Mahsulleri Ofisi
  • BOTAŞ
  • TÜPRAŞ
  • TCDD
  • PTT
 • Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?
  • 18
 • Bir kimsenin milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olup olmadığına karar veren kurum neresidir?
  • Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
 • Sert çekirdek haklar hangileridir?
  • Yaşama hakkı
  • Din ve vicdan hürriyeti
  • Suç ve cezaların geriye yürütülememesi
  • Masumiyet karinesi
 • Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar?
  • Sayıştay aracılığıyla Anayasa Mahkemesi yapar.
 • Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?
  • Anayasa Mahkemesi
  • Danıştay
  • Yargıtay
  • Askeri Yargıtay
  • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
  • Hakimler ve Savcılar Kurulu
 • 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?
  • Temsilde adalet
  • İdarede istikrar
 • 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?
  • 18 yaş
 • Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir?
  • Bu kişiler ancak siyasi partinin merkez organlarında çalışabilirler.
 • İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?
  • Danıştay
 • Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?
  • Uyuşmazlık Mahkemesi
 • Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?
  • Adalet Bakanı
 • Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür?
  • İnkılap kanunları
 • 1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir?
  • 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu
  • 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu
  • 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkında Kanun
  • 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.
  • 1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun
  • 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
  • 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun
  • 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun
 • Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?
  • Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.
 • Siyasi partilerin meclise girmek için alması gereken oy ile devletten mali yardım alabilmesi için gereken oy oranı nedir?
  • Meclise girebilmesi için yüzde 10, devletten mali yardım için ise yüzde 3
 • Anayasamıza göre milletvekili seçilmemeleri halinde mesleklerine tekrar dönemeyecek meslekler hangileridir?
  • Hakimler ve savcılar
  • Yüksek yargı organları mensupları
  • Silahlı kuvvetler mensupları
 • Yürürlük tarihi belirtilmemiş olan kanunlar ne zaman yürürlüğe girer?
  • Yayınlandıkları gün yürürlüğe girer
 • Anayasa değişikliklerinde mecliste nasıl oy kullanılır?
  • Gizli oy kullanılır
 • Bütçe kanun teklifini kim meclise sunar ve ne zaman sunar?
  • Cumhurbaşkanı sunar. Mali yılbaşından en az 75 gün önce sunar.
 • Hakimler ve savcılar kuruluna üye seçmek kimin görevidir?
  • TBMM'nin görevidir.
 • Devlet Denetleme Kurulu hangi kurumu denetleyemez?
  • Yargı organlarını denetleyemez.
 • Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkarabilir mi?
  • Evet, çıkarabilir. 2017 ile bu yetki verilmiştir.
 • MGK genel sekreteri Milli Güvenlik Kuruluna üye midir?
  • Hayır, değildir.
 • Genelkurmay başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları hangi kuruma bağlıdır?
  • Milli Savunma Bakanlığına bağlıdır.
 • Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hangi kuruma bağlıdır?
  • İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
 • Anayasamıza göre sıkıyönetim uygulaması var mıdır?
  • 2017 anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır.
 • Anayasa Mahkemesi yüce divan sıfatı ile kimleri yargılar?
  • TBMM Başkanı
  • Genelkurmay Başkanı
  • Kuvvet Komutanlıkları
 • Milletvekilleri yüce divanda yargılanabilir mi?
  • Yargılanamaz.
 • Olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir mi?
  • Denetlenemez.
 • Cumhurbaşkanlığı teşkilatında kimler görev yapar?
  • Cumhurbaşkanı
  • Cumhurbaşkanı Yardımcıları
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • İdari İşler Başkanlığı
  • Politika kurulları
  • Bağlı kuruluşlar
  • Ofisler
  • Bakanlıklar
 • Anayasamıza göre en yüksek devlet memuru kimdir?
  • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
 • Cumhurbaşkanlığı ofisleri hangileridir?- Dijital Dönüşüm Ofisi- Finans Ofisi- İnsan Kaynakları Ofisi- Yatırım Ofisi
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst