(Soru - Cevap) Ekys Türk Eğitim Tarihi Notları

can

Yönetici
Yönetici
Katılım
20 Ara 2023
Mesajlar
221
Tepkime puanı
13
EKYS Türk Eğitim Tarihi Ders Notu - Soru Cevap
Ekys de çıkması muhtemel sorular ve cevapları.
 1. İlk Türk Devletlerinde model insan tipi ne olarak nitelenmiştir?
  • Alp
 2. İlk Türk devletlerinde eğitilecek kişiye öncelikle verilen eğitimin türü nedir?
  • Mesleki eğitim
 3. İlk Türk Devletlerinden hangi dönemde eğitim kurumsallaşmaya başladığı, planlı ve örgün eğitime geçildiği dönem hangisidir?
  • Uygurlar
 4. Uygurlar döneminde eğitimde öne çıkan mesleki alanlar hangileridir?
  • Katiplik, Danışmanlık, Elçilik
 5. İlk Türk Devletlerinden hangisi döneminde matbaa ilk kez kullanılmış ve bu durumda eğitimi önemli ölçüde arttırmıştır?
  • Uygurlar
 6. İslamiyetten sonra ideal insan tipinin özellikleri nelerdir?
  • Gazi, Veli
 7. Türk devletlerinden hangisi döneminde medreseler açılmaya başlanmıştır?
  • Karahanlılar
 8. İlk Müslüman Türk Devletlerinde eğitimin ilkokuldan başlayıp yükseköğretime kadar olan kuruma ne ad verilir?
  • Medrese
 9. Medrese talebelerine ve öğretmenlerine ne isim verilir?
  • Öğrenci suhte veya softa, Öğretmen Müderris
 10. Karahanlılarda sınır güvenliği için açılan ama zamanla mescit, medrese, cami, yatakhane gibi eklemeler de yapılan kurumlara ne ad verilir?
  • Ribat-Hangah-Kervansaray
 11. İlk Müslüman Türk Devletlerinde eğitim kurumları hangileridir?
  • Mektepler, Medreseler, Ribat, Hangah, Kervansaray, Cami, Mescit, Tekke, Zaviye, Kütüphane
 12. Tekke ve zaviye arasındaki fark nedir?
  • Büyük yerleşim yerinde kurulan ve yapı olarak daha büyük olana tekke
 13. Bilinen en eski Türk Dili araştırmacısı kimdir?
  • Kaşgarlı Mahmut
 14. Türkçenin ilk sözlüğünün adı nedir?
  • Divan-ı Lügat-it Türk
 15. Karahanlılara ait ünlü düşünürler kimlerdir?
  • Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Ahmet Yesevi, Edip Ahmet Yükneki
 16. Selçuklular dönemine ait en önemli eğitim kurumu hangisidir?
  • Nizamiye Medresesi
 17. Medreselerin özellikleri nelerdir?
  • Birçok özellik bir arada, Arapçanın bilim dili haline gelmesinde etkin, Mezunlara verilen diploma icazetname, Medrese hocalarına Müderris denir, Yoksul öğrencilere eğitim ücretsizdir, Giderlerini devlet adamları, sultanlar, varlıklı kişiler karşılar, Medreselerde eğitim parasızdır
 18. İlk Atabey ünvanını kullanan kimdir?
  • Nizamülmülk
 19. Yunus Emrenin eğitimin asıl amacı olarak vurguladığı özellik nedir?
  • İnsanın kendinin tanımasıdır
 20. Dört kapı öğretisi, Kapıkulu ocaklarının benimsediği öğreti, Makalat isimli eserin de sahibi ünlü düşünür kimdir?
  • Hacı Bektaşi Veli
 21. Osmanlı devleti Sıbyan Mekteplerinin özellikleri nelerdir?
  • Taş mektep de denir, Mahalle mektebi de denir, Kuran okuma ve okuma yazma öğretilir öncelikle, 5 yaş grubu çocuklar gider, Eğitim süresi 4 yıldır, Okulun giderini vakıflar ve halk karşılar, Zorunlu eğitim kurumu değildir, Okuma yazma ve temel dini bilgi öğrenme önemlidir
 22. Osmanlıda medreselerin yirmili otuzlu kırklı gibi bölümlere ayrılmasının nedenleri nelerdir?
  • Müderrislerin aldığı maaşa göre bölümlere ayrılır
 23. Osmanlıda ilk Acemioğlanlar ocağı hangi dönemde nerede açılmıştır?
  • Birinci Murat zamanında Geliboluda açılmıştır
 24. Osmanlı devlet idaresindeki idarecilerin yetiştirildiği eğitim kurumu neresidir?
  • Enderun
 25. Osmanlı devletindeki Yaygın Eğitim Kurumları hangileridir?
  • Sahaflar, Kitapçılar, Loncalar, Kıraathaneler, Rasathaneler
 26. Bilim tarihindeki ilk rasathane kim tarafından nerede kurulmuştur?
  • Halife El Memun, Bağdatta kurulmuştur
 27. Osmanlı devletindeki ilk rasathane neresidir?
  • Takiyüddinin kurduğu İstanbul Rasathanesi
 28. Türk tarihinin ilk öğretmen yetiştirme okulu hangisidir?
  • Darül muallimi rüştiye 1848
 29. Osmanlı devletinde ilk lise nerede açıldı ve adı nedir?
  • İstanbul'da açıldı, Mektebi Fünuni İdadi - daha sonra adı Kuleli Askeri Lisesi oldu
 30. Osmanlı devletinde kimsesiz çocukları kabul eden lisenin adı nedir?
  • Darüşşafaka
 31. Tanzimat dönemi eğitim sisteminin özellikleri nelerdir?
  • Geleneksel yerine çağdaş, Kız çocukları için rüştiyeler açıldı, Batı tarzı eğitim anlayışı, Fransızca çok önemsendi, Falaka vb disiplin araçları kaldırıldı, İlköğretim zorunlu hale getirildi 1876 Kanuni Esasi ile
 32. Bu anlayışa göre eğitimde reformlar kısa sürede cevap vermez. Öncelikle yükseköğretimin düzenlenmesi ve akabinde aşağıya doğru bir sıra izlenmesi gerektiğini savunmuştur. Cennetteki Tuba ağacını örnek almıştır.
  • Emrullah Efendi Tuba Ağacı Nazariyesi
 33. Tuba ağacı nazariyesine karşı olup eğitime temelden başlanması gerektiğini ve kiraz ağacı gibi önce kökleri sonra da dalların en ucuna kadar gelişmeyi önemseyen görüş hangisidir?
  • Satı Bey Kiraz Ağacı
 34. Mahalle mektepleri ve medreselerin kapatıldığı, öğretimin birleştirildiği kanunun adı nedir?
  • Tevhidi Tedrisat Kanunu
 35. Öğretmenliği en yüce meslek olarak gören, Terbiye isimli dergiyi çıkaran, öğretmenlerden gelen mektupların hepsine cevap vermeye çalışan, aşırı iş düşkünü olduğu için apandisitin farkına varmayarak ulusta vefat eden, 1925 ten sonra 4 yıl bakanlık yapmış isim kimdir?
  • Mustafa Necati
 36. Eğitimin milli olmasını savunan, şahsiyet sahibi gençler yetiştirmenin önemi üzerinde duran, eğitimin pragmatik olması gerektiğini savunan ünlü düşünürümüz kimdir?
  • Ziya Gökalp
 37. Türkiye Cumhuriyetinde eğitimin zorunlu ve parasız olması gerektiğine dair kanun ne zaman çıkmıştır?
  • 1924 Anayasası
 38. Muallimi Sani yani ikinci öğretmen olarak da bilinen, Kitabul Musiki isimli kitabı yazan, Logaritmayı icat eden, İlimleri sınıflandıran, eserleri uzun yıllar Avrupada ders kitabı olarak okutulan ünlü düşünürümüz kimdir?
  • Farabi
 39. Fotoğraf makinesinin mucidi olan, optik alanında çok çalışan, Görme Kitabı isimli kitabı yazan düşünürümüz kimdir?
  • İbni Heysem
 40. Robotların babası olarak biline bilim adamımız kimdir?
  • Cezeri
 41. Osmanlı devletinde eğitimin ilk basamağı olan, 4-6 yaş arasındaki çocukların eğitime başladığı okullara ne ad verilir?
  • Sıbyan mektebi, Taş mektep, Mektep
 42. Sıbyan mektebine gidecek çocuk için okulun ilk günü okula başlama törenine ne ad verilir?
  • Amin Alayı
 43. Şehzadegan Mektebi hakkında bilgi:
  • 7 Yaşından Yaşına kadar burada eğitim görür, Dönemin alimleri şehzadelere ders verir, Yapılan ilk derse Bedi Besmele denir, Silah eğitimi, dini eğitim ve pozitif bilimlerde verilir
 44. Osmanlı medreselerinde eğitim gören öğrencinin belli bir eğitimden sonra doğduğu yere giderek halka ders vermesine ne ad verilir?
  • Cerre çıkmak
 45. Dini olmayan yani İhtisas ağırlıklı olan medrese türleri nelerdir?
  • Darültıp, Darülhadis, Darülkurra, Darülhendese, Mektebi kuzat
 46. Fatihin hocası olan, Mikrobiyolojinin Babası olarak adlandırılan, Mikrobun varlığı ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamı kimdir?
  • Akşemseddin
 47. Cumhuriyet dönemimde eğitimin en yüksek danışma organları olan, belli aralıklarla toplanan, kararları tavsiye niteliğinde olan kurullar hangileridir?
  • Maarif kongreleri, Heyeti ilmiyeler, Milli eğitim şuraları
 48. Osmanlıdan kalan İdadi ve Sultanilerin Lise olarak adlandırılması hangi kanun ile olmuştur?
   1. Heyeti İlmiye
 49. Eğitim sistemini iyileştirmek için yurtdışından çağırılan ilk kişi olan, Maarif vekaletinin daveti ile gelen, Türkiyede iki ay incelemelerde bulunan eğitim uzmanı kimdir?
  • John Dewey
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst