Türkiye’de Marka ve Patent Süreci

4 Ocak 2024
649
Views

Marka Nedir

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin
mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla;

 • kişi adları dahil,
 • özellikle sözcükler,
 • şekiller,
 • harfler,
 • sayılar,
 • malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen,
 • baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlüişarettir.

Marka Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.
 • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.
 • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir

Marka Başvurusunun Yapılması

 • Marka başvuruları, e-Devlet ara yüzleriyle uyumlu EPATS Elektronik başvuru Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır.
 • Marka başvurusu yapmak için Https://epats.turkpatent.gov.tr/run/TP/EDEVLET/giris adresinden giriş yapılması gerekmektedir.
 • Kanun ve Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak, eksiksiz hazırlanan başvurular Kurum tarafından başvuru tarihi, saati ve dakikası itibariyle işleme alınmaktadır.
 • Marka başvurusunun nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için ve EPATS sisteminin kullanımına ilişkin detaylı bilgiler için bkz. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/Publications
Marka tescili - Patent nasıl yapılır

Başvuru Süreci

 • Marka tescili için Türk Patent Enstitüsüne bireysel yada vekiller tarafından başvuru yapılabilir.
 • Bir markayı tescil ettirirken öncelikli olarak istenilen belgelerin hazırlanması gerekir.
 • Başvuru belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlanıp TPE´ye teslim edilir ve o tarihten itibaren başvuru kesinlik kazanır.
 • Eğer evraklarda bir eksiklik söz konusu olursa eksikliklerin tamamlanması için TPE 2 aylık ek bir süre tanır bu sürede tamamlanmayan başvurular iptal edilir.
 • Marka tescil başvurusu istenilen bir şekilde gerçekleştirilmişse TPE esasa uygun incelemeye başlar.
 • Başvuru mutlak ret sebepleri içerisinde görülürse başvuru reddedilir.
 • Eğer başvuru usule uygun gerçekleştirilmişse Resmi Marka Bülteninde yayınlanır ve sonrasında 3. Kişilerin görüşleri ve ilgililerin itirazları neticesinde yeniden incelenir ve karar tekrardan gözden geçirilir.
 • İtiraza uğramamış ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmiş başvuruların tescil işlemi tamamlanıp sicil kaydı sağlanır.
 • En son olarak bu kayıt ile beraber Marka Tescil Belgesi başvuru sahibine teslim edilir.

Marka Başvurusunda Yer Alması Gereken Bilgiler

 • Kurum nezdinde yapılan her başvuru ile sadece bir markanın tescili talep edilebilmektedir. Marka başvurusunda aşağıda sayılan bilgilerin yer alması gerekmektedir:
 • Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
 • Kanunun 4 üncü ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği.
 • Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.
 • Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
 • Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
 • Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
 • Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.
 • Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.
 • Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU Madde 4- (1) Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir 30047 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 7

Faydalı model patent başvurusu

Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi

Mal ve hizmet sınıflandırma listesinde toplam 45 sınıf bulunmaktadır

1. SINIF

 • Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.
 • Gübreler ve topraklar.
 • İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler.
 • Yangın söndürücü maddeler.
 • Kırtasiye, tıbbi ve ev içi kullanım amaçlı olanlar hariç yapıştırıcılar.

7. SINIF

 • İş makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama makinaları, sondaj makinaları, kaya delme makinaları, süpürme makinaları ve aynı işleve sahip robotik mekanizmalar
 • Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar
 • Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar, içecek yapım ve işleme makineleri

31. SINIF

 • İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar
 • Ormancılık ürünleri
 • Canlı hayvanlar, kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar
 • Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar
 • Hayvan yemleri
 • Malt (insan tüketimi için olmayan)

44. SINIF

 • Tıbbi hizmetler
 • Güzellik bakımı hizmetleri
 • Veterinerlik ve hayvan üretme, besicilik, nalbantlık ile ilgili hizmetler
 • Tarım, bahçecilik ve ormancılıkla ile ilgili hizmetler; peyzaj tasarımı hizmetleri
 • İşyeri ve personel sağlığı ile ilgili danışmanlık hizmetleri
Marka tescili neden ret gelir

Marka tescilinde ret nedenleri

 • 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.
 • Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
 • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
 • Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
 • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
 • Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
 • Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
 • Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.
 • Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
 • Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
 • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
 • Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

Markanın Koruma Süresi

Tescil edilen bir marka, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korumadan yararlanır. 10’ar yıllık periyotlarla yenilenmek suretiyle tescilli bir markanın sınırsız bir süre ile korunması mümkündür.

Tescil Süreci

Markanın başvuru süreci, şekli inceleme, başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi, karara ve yayıma itiraz, üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi ile başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Yeni başvuru yapıldığında başvuru için 250 TL ücret ödenmektedir.
Marka tescil ücreti ise 670 TL’dir.
Bir marka tescili için toplamda 920 TL ücret ödenmektedir.

Patent Başvurusu

Patent ve Faydalı Model başvurusu için:

 • Başvuru formu
 • Başvuru ücreti
 • Tarifname
 • İstemler
 • Özet
 • Resimler (varsa)

Başvuru ücreti, başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde (herhangi bir bildirime gerek olmadan) ödenmeli ve ödemenin yapıldığını gösteren bilgi Kuruma gönderilmelidir.

kokopit

Article Categories:
Finans

All Comments

 • Bu marka patent süreçleri haddinden fazla önemli. Hak kaybı yaşamamak adına marka olabilecek isminizi kaybetmemelisiniz.

  Görkem CAN 13 Ocak 2021 13:14 Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir