2024 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme İşlemine İlişkin Duyurusu Yayınlandı

can

Yönetici
Yönetici
Katılım
20 Ara 2023
Mesajlar
221
Tepkime puanı
13
Duyuruyu indirmek için tıklayınız.

Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenler bu duyuru kapsamında başvurudabulunabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanunkapsamında öğretmen kadrolarına atananlardan 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli vekadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini tamamlamayanlar başvuruda bulunamayacaktır.

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yada 7433 sayılı Kanun kapsamında ön başvurunun son günü olan 8 Ocak 2024 tarihine kadaröğretmen kadrosunda göreve başlayanlar da bu bölümün 1 inci maddesinde yer alan şartısağlamak kaydıyla bu duyuru kapsamında başvuru yapabilecektir.

DİKKAT! Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında halen sözleşmeli öğretmen olarakgörev yapanlar ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanunkapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli vekadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayanların bu Duyuru kapsamında başvuruhakları bulunmamaktadır. Bunlardan can güvenliği veya sağlık mazeretleri bulunanlarınSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler doğrultusundamazeretlerini belgelendirmek şartıyla yer değiştirme taleplerini ayrıca değerlendirilmek üzeremillî eğitim müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığımıza yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Başvurular duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda “ÖnBaşvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuruyapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasıkapsamındaki eğitim kurumları ve bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlaritibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar itibarıylamuhtemel boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek olup öğretmenlerin tercihedebilecekleri eğitim kurumları listesine ikinci aşamada başvuru sistemi üzerindenerişilebilecek, yer değiştirmeler tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanıüstünlüğü esasına göre bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Hizmet puanının hesabındayer değiştirme başvurusunun (tercih başvurusu) son günü, hizmet süresinin hesabında ise 19Ocak 2024 tarihi esas alınacaktır.

Yer değiştirmeler, tercihler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecekolup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişikliklerbaşvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yerdeğiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlıolarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin bubölümün 1 inci maddesinde belirtilen şartı taşıması kaydıyla öğretmen olan eşleri de talebihalinde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görevyerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler dahaönce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitimkurumuna ön başvurunun son günü itibarıyla aradan üç yıl geçmeden atanma isteğindebulunamayacaktır.

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİSMazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgelereğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünceonaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur.Öğretmenler başvuruları onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeyedayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltmetalebinde bulunanlardan; onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurularise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

Öğretmenler, başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosununbulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirmebaşvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamdada iptal edilecektir.

Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışındabulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişimaraçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarakbaşvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler uygun olan başvuruları süresiiçinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlereimzalattıracaktır.

Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçemillî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğuil/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görevsürelerinin veya izinlerinin 5 Şubat 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğerşartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yerdeğişikliği yapılanlardan en geç 9 Şubat 2024 tarihine kadar görevine başlamayanlarınatamaları iptal edilecektir.

Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinceonaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumumüdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

Başvuruları il millî eğitim müdürlükleri tarafından reddedilenler ön başvuru süresi ve E.Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen 10-11 Ocak 2024 (16.00) tarihi içerisinde, eğitimkurumu ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince reddedilenler ise sadece ön başvuru süresincebaşvurularının reddedilme gerekçeleri doğrultusunda gereken belgelerle birlikte yenidenbaşvuru yapabilecektir.

DİKKAT! 2-8 Ocak 2024 tarihlerinde ön başvuru yapmayan öğretmenler, 10-11 Ocak 2024tarihinde herhangi bir başvuru yapamazlar.

Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gereklişartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygunbiçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısıimzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersizbaşvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunanöğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkındayasal işlem yapılacaktır.

Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr”internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.
 

Ekli dosyalar

  • 2024 yarıyıl mazerete bağlı atama duyurusu - özür durumu-meb.pdf
    310.3 KB · Görüntüleme: 6

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst