okuloncesi

Üye
Katılım
31 Ara 2023
Mesajlar
42
Tepkime puanı
1
Dil Alanı Gelişimi Raporu Örnekleri

Kısa Cümleler ile Görüşler​

 1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanmaktadır.
 2. Şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede başarılıdır.
 3. Sözcük dağarcığı yaşının özelliklerini göstermektedir.
 4. Çekinmediği zamanlarda kendini iyi ifade edebilmekte, cümlelerini düzgün kurabilmektedir.
 5. Konuşmalarında alçak ses tonu kullanmaktadır.
 6. Belli bir konuda konuşmayı başlatmada ve konuşurken göz teması kurmada desteklenmesi gerekmektedir.
 7. Kelimeleri doğru telaffuz etmektedir.
 8. Verilen sesin kaynağını ve özelliğini söyleyip, verilen sese benzer sesler çıkarabilmektedir.
 9. Sesleri doğru olarak kullanabilmektedir.
 10. Nefesini uygun kullanmakta, konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun cümleler kurmaktadır.
 11. Nefesini doğru kullanabilmekte, sesleri ayırt edebilmektedir.
 12. Konuşurken ses tonunu uygun olarak ayarlayabilmekte ve nefesini doğru kullanmaktadır.
 13. Çekinmediği zamanlarda kendini son derece iyi ifade edebilmektedir.

Ek Görüşler​

 1. Sözel yönergeleri yerine getirme ve dinlediklerini açıklamada başarılı bir gelişim izlenmiştir.
 2. Kendisini son derece iyi ifade edebilmekte ve düzgün cümleler kurabilmektedir.
 3. Verilen sesin kaynağını ve özelliğini söyleyip, verilen sese benzer sesler çıkarabilmektedir.
 4. Bazı kelimeleri doğru telaffuz edememektedir; bunun için evde küçük kelime alıştırmaları yapılmalıdır.
 5. Söz almak için sırasını beklemektedir.
 6. Gelişmiş bir sözcük dağarcığına sahiptir.
 7. Dinlediklerini başkalarına anlatma becerisinin geliştirilmesi gerekmektedir.
 8. Türkçeyi ve konuşurken sesini ve nefesini doğru kullanmaktadır.
 9. Verilen sesleri ayırt edebilmekte ve sözcük dağarcığı gelişmişlik göstermektedir.
 10. Zaman zaman söz almak için sırasını beklemede zorlandığı gözlenmektedir.
 11. Sohbete katılmakta ve iletişim becerisine sahiptir.
 12. Ses bilgisine sahiptir ve sesin geldiği yönü belirleyebilmektedir.
 13. Konuşurken ve şarkı söylerken sesinin tonunu ve şiddetini ayarlayabilmektedir.
 14. Konuşmalarında düz, olumsuz, bileşik ve soru cümleleri kurabilmektedir.
 15. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanmaktadır.
 16. Cümle kurarken isim, sıfat ve zamir gibi dil bilgisi öğelerini kullanma özelliğine sahiptir.
 17. Konuşmalarında jest ve mimiklerini kullanabilmektedir.
 18. Konuşmayı başlatma, sürdürme ve konuşmak için sırasını bekleme davranışlarını gösterebilmektedir.
 19. Duygu, düşünce ve hayallerini ifade etmesi; kendini ifade etme ve özgüven anlamında önemli bir gelişimdir.
 20. Yeni sözcükleri fark etmede ve zıt ile eş anlamlı sözcükleri kullanmada gelişimi desteklenmelidir.
 21. Sözel yönergeleri yerine getirme ve dinlediklerini açıklamada başarılı bir gelişim izlenmiştir.
 22. Yorum yapabilme becerisine sahiptir.
 23. Dinledikleri ve izledikleriyle ilgili yorum yapması, önemli bir zihinsel gelişimdir.
 24. Sorulan sorulara mantıklı ve doğru cevaplar verebilmektedir.
 25. Dinlediklerini müzik, resim ve drama gibi yollarla sergileyebilmektedir.
 26. Ses bilgisinde farkındalığı gelişmiştir; sözcüğün başlangıç sesini tanımakta ve aynı sesle başlayan farklı sözcükler kurabilmektedir.

Dil Alanı Gelişimi Raporu Örnekleri​

Öğrenci A​

 • Yetişkinlerden duyduğu cümleleri doğru yer ve zamanda kurabilmektedir. Bazı deyimleri beklenmedik anlarda doğru kullanabiliyor. Ancak, şarkı veya şiiri hızlı ezberlemekte zorlanıyor. İzlediği filmlerden aklında kalan cümleleri kendi kendine mırıldanabiliyor. Bildiği ve doğru kullandığı sözcük sayısı, yaşıtlarının seviyesinden hayli fazladır.

Öğrenci B​

 • Çoğu zaman çekingen ve utangaç davranışları nedeniyle, aslında çok iyi ve doğru kullandığı dili konuşmak yerine susmayı ya da anlaşılmayacak derecede düşük sesle konuşmayı tercih ediyor. Ancak, kendini güvende hissettiği ortamlarda gayet başarılı bir sözcük dizilimi ve anlamlı, yerinde cümleler kurabiliyor.
 • Cümlelerinde "sen" ve "siz" ayrımına özen gösteren ender öğrencilerden biridir. Okunan hikaye sonrası sorulan sorularda en ince ayrıntıyı bile hatırlayarak, uygun cevabı düzgün cümlelerle verebilmektedir. Karşılıklı iletişim halindeyken göz teması kurulması veya dokunulması cümlelerinin akışkanlığını ve mantıksallığını bozmamaktadır.

Öğrenci C​

 • Kendini ifade etmede net ve anlamlı cümleler kullanabilmektedir. Olumlu ve olumsuz duygu ve düşüncelerini grup içinde rahatlıkla açıklayabilmektedir. Şarkı, şiir, tekerleme, parmak oyunlarını kısa sürede öğrenebilmekte ve tek başına söylemekten keyif almaktadır. Cümleleri doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanabilmektedir. Üstlendiği role uygun konuşur, dinlerken ve konuşurken göz teması kurar, dinlediklerini başkalarına anlatır.

Öğrenci D​

 • Sözel olarak ifade etme yeteneği vardır; konuşmalarında sözdizimi kurallarına uymakta ve Türkçeyi doğru kullanabilmektedir. Sözcük dağarcığı gelişmiştir. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilir. Belli bir konuda konuşmayı başlatır ve sürdürür, söz almak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. Konuşmaya ve kendini anlatmaya yatkın bir çocuktur.
 • Üstlendiği role uygun konuşur, sesin kaynağını ve geldiği yönü belirleyebilir, dinlerken ve konuşurken göz teması kurar. Dinlediklerini başkalarına anlatır, görsel materyalleri inceler ve özenle kullanır. Yeni sözcüklerin anlamını sorar, sohbete katılır, belli bir konuda konuşmayı başlatır ve sürdürür. Konuşmalarında sözdizimi kurallarını doğru olarak kullanır. Ev telefonu ve ev adresi öğrenimi konusunda yardımcı olunuz.

Öğrenci E​

 • Akıcı konuşamıyor; cümle yerine kelime bazlı konuşmalar sergiliyor. Konuşurken göz teması kuramıyor. Sesleri ayırt edebiliyor. İzlediği filmden veya müzikten aklında kalanları beklenmedik anda mırıldanma derecesinde söylüyor.
 • Sesin kaynağını ve geldiği yönü belirleyebilir. Dinlerken ve konuşurken göz teması kurar. Sohbetleri, okunan kitapları, şarkıları ve parmak oyunlarını dinlemekte ve kolayca öğrenip tekrar edebilmektedir. Konuşmalarında sözdizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Kelimeleri doğru telaffuz ediyor. Sözcük dağarcığı yaşının özelliklerini gösteriyor.

Öğrenci F​

 • Yeni ve bilmediği kelimelerin anlamını fazla sormaz. "Ne zaman, neden, nasıl?" gibi soru sözcüklerini içeren soruları sıkılarak cevaplamaya çalışır. Arkadaşları arasında konuşur. Eş ve zıt nesnelere örnekler vermeye çalışır. Konuşurken ve dinlerken göz teması kurar. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi yollarla ifade etmekte, sözcüklerin başlangıç seslerini söylemekte oldukça başarılıdır. Görsel materyalleri inceler ve açıklamaya çalışır.

Öğrenci G​

 • Cümle yapısı ve kelime dağarcığı beklenen düzeydedir. Ancak, bu becerisini göstermek için kendini güvende hissettiği bir ortamda olması gerekiyor. Aksi takdirde çekingen davranıyor ve bu da konuşmasını etkiliyor. Dinlediklerini doğru anlayıp yorumlayabiliyor, çıkarımları anlamlı bir şekilde yapabiliyor.
 • Çekinmediği zamanlarda kendini son derece iyi ifade edebilen, cümleleri düzgün kuran bir çocuk. Şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede ve söylemede yaşıtlarının seviyesinde başarılı. Sınıfça söylenen şarkılara katılıyor. Bir konuyla ilgili sohbet edebiliyor. Yaptığı günlük işlerle ilgili sorulara cevap verebiliyor. Duygularını adlandırabiliyor. Dil etkinliklerinde okuduğumuz hikayeyi özetleyebiliyor. Daha başarılı olması için dikkatini diri tutmak çok önemli. Sözcük dağarcığı yaşının özelliklerinin üzerinde performans gösteriyor. Bazı durumlarda farklı kelimeler kullanarak beni şaşırtıyor.

Öğrenci H​

 • Dil becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalarda oldukça iyi bir gelişim göstermiştir. Kelime dağarcığı gittikçe genişlemektedir. Sınıf içinde öğretmen veya arkadaşları tarafından söylenen sözleri anlayabildiği ve uygulayabildiği görülüyor. Kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken sınırlı ve kısa cümleler kurmayı tercih ediyor. Hikayelerin resimlerine bakarak hikayeyi anlatması yönünde yönergelerle ifade yeteneği geliştirilebilir.

Öğrenci I​

 • Konuşmasında sesin ağızdan çıkmasıyla ilgili sorunları var. Anlam olarak cümleleri yeterli ve kelime dağarcığı yaşıtlarının seviyesinde. Sesleri ayırt etmekte başarılı. Anlatılan bir hikayeden çıkarım yapamıyor ve hikaye ile ilgili sorulan sorulara çok az doğru cevap verebiliyor.
 • Seslerin kaynağını ve özelliğini belirleyebilir. Verilen sese benzer sesler çıkarabilir. Kendini ve dinlediklerini sözel olarak çeşitli yollarla ifade edebilir. Üstlendiği role uygun olarak konuşur. Ancak, konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlayamaz, göz teması kurmakta zorlanır. Konuşurken bazen takılmaları olur, özellikle heyecanlandığında kekeleyebilir. Görsel materyallerle ilgili etkinliklere katılır.

Öğrenci J​

 • Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor. Konuşmalarında sözdizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Belli bir konuda konuşmayı başlatabiliyor ve sürdürebiliyor. Dil alanındaki gelişim basamaklarına uygun davranıyor. Konuşmayı, hikaye anlatmayı ve dinlemeyi çok seviyor. Nezaket sözcüklerini yerinde ve zamanında kullanıyor. İpek’in dil alandaki gelişim basamaklarındaki başarısı evde ve okulda etkinliklerle pekiştirilmelidir. Yaratıcılığı desteklenmelidir.

Öğrenci K​

 • Konuşmalarında sözdizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Belli bir konuda konuşmayı başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor. Sesleri ayırt edebiliyor ve kelimeleri doğru telaffuz ediyor. Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor.
 • Kendini son derece iyi ifade edebilen, cümleleri düzgün kuran bir çocuk. Şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede yaşıtlarının seviyesinde. Hikaye kitaplarını resimlerinden takip edebilen bir çocuk. Kitaba olan merakı desteklenmelidir. Aynı zamanda sesleri doğru takip edebilmekte. Evde küçük çaplı kelime alıştırmaları yapılmalı. Evde hikayeler okuyup hikaye bitiminde sorular sorarak cevaplarını almaya çalışın. Onunla devamlı olarak sohbet edip bu gelişimini olumlu yönde destekleyin.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst